mar. ian. 28th, 2020

Consiliul Local Municipal: Acordarea burselor pentru elevii din Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, a aprobat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte.

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 din Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 154/2013, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 „Art. 3 Bursele municipale de performanță și bursele municipale de merit se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul gimnazial și liceal, care se încadrează în criteriile prezentului regulament.

         Bursele de ajutor social se acordă elevilor din unitățile de învațământ de pe raza Municipiului Târgoviște din ciclul primar, gimnazial și liceal, care se încadrează în condițiile prezentului regulament”.

Art. 2 Se aprobă înlocuirea la art. 5 a sintagmei ,,conform următoarelor criterii’’ cu sintagma ,,care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii’’.

Art. 3 Se aprobă completarea art. 6 cu un nou alineat, după cum urmează:

„Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei, iar în cazul burselor sociale pentru motive medicale, în funcție de valabilitatea certificatului medical eliberat de medicul specialist.’’

Art. 4 Prin excepție, elevilor care solicită acordarea bursei de ajutor social în luna octombrie 2019 li se acordă bursa și pentru luna septembrie 2019 în măsura în care condițiile de acordare erau îndeplinite și în luna septembrie.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică