lun. feb. 17th, 2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Amenajare Skatepark în Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară în data de 29.07.2019 a votat proiectul de Hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului “AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotuluiObiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ. 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanţare AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanţare) AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”  în cuantum de 1.420.152,73 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.420.152,73 (inclusiv TVA) şi valoarea totală neeligibilă lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât şi contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 28.403,06 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA”.

Art 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – ADIACENT  PARCULUI CHINDIA” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviste, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments