mar. ian. 28th, 2020

Crucea Roșie Dâmbovița – Împreună spunem Stop abandonului școlar

Crucea Roșie Dâmbovița are în plin proces de   implementare proiectul „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului  constă în consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Elaborarea politicii publice alternative are la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale precum și o participare activă a tuturor instituțiilor responsabile și a societății civile în vederea elaborării măsurilor și acțiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii) are la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare socială precum și din perspectiva comunității, în vederea înscrierii copiilor la școală și susținerea participării acestora la programul școlar.

Luni,  21 octombrie 2019, Crucea Roșie Dâmbovița  a demarat subactivitatea   din cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”  ce urmăreşte  realizarea  a 10 parteneriate  cu UAT-uri şi întâlniri de lucru  în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru promovarea politicii  publice alternative  elaborată în cadrul proiectului ce constituie un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Cele 10 parteneriate  cu UAT-uri şi întâlniri de lucru   vizează şase  comune dâmboviţene: Dărmăneşti, Dragomireşti, Măneşti,Cojasca,Potlogi, Moroeni şi alte   patru comune din  Vâlcea- Prundeni,Galaţi-Şendreni,Teleorman – Dragalina şi Ialomiţa- Sudiţi.

Prima întâlnire de lucru a avut loc  în comuna  dâmboviţeană Dărmăneşti. Au participat  toţi reprezentanţi  comunităţii: primarul comunei Dărmăneşti, Mihalache Valentin, viceprimarul  Boulescu Ion Gheorghe, preoţii din localitate, poliţistul, cadre didactice de la Şcoala Dărmăneşti şi Şcoala Mărginenii de Sus, asistenţii sociali din cadrul primăriei,părinţi şi elevi  din familii nevoiaşe.  Evenimentul a fost deschis de către managerul de proiect, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa după care discuţiile au fost   moderate de către expertul  de egalitate de şanse, Eugen Florea, prezenţi fiind şi  facilitatorii  pregătiţi tot în cadrul  proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”.

 Au fost   promovate  valorile  incluziunii sociale: importanţa educaţiei, depăşirea prejudecăţilor, toleranţa socială, religioasă sau etnică, responsabilitatea  civică, egalitatea de şanse, implicarea social şi  alte activităţi  care contribuie  la întărirea  rolului şcolii  în comunitate.  La final, jr. Raul Pavelescu, directorul Crucii Roşii Dâmboviţa , le-a oferit  celor mici şi câte un dar, un ghiozdan cu rechizite şcolare .

Educația constituie principalul suport pentru crearea unei societăți dezvoltate și a unei economii durabile. Accesul la educație reprezintă un indicator important al gradului de eficiență al sistemului politic, fiind modul în care actorii instituționali asigură condițiile optime dobândirii cunoștințelor și abilităților necesare integrării ulterioare pe piața muncii. Astfel, școala este principalul pilon de formare a indivizilor în vederea creșterii standardului de viață, integrării în societate, diminuării numărului persoanelor aflate în situații de risc (sărăcie, discriminare, excluziune socială etc.).

sursa: crucearosiedb.ro

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică