OFICIAL MEDIA
OFICIAL MEDIA
Published On: sâm, nov. 24th, 2018

In atentia CADRELOR MILITARE, REZERVIȘTILOR ȘI GRADAȚILOR PROFESIONIȘTI

Semnul onorific ”În Serviciul Patriei” se conferă gradaţilor profesionişti, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific ”În Serviciul Patriei”  pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, așa cum a fost modificată și completată de Legea nr. 149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
Pe baza solicitărilor scrise ale personalului beneficiar, a documentelor de evidenţă nominală deţinute şi/sau, după caz, a documentelor justificative depuse de personalul militar şi asimilat în rezervă/retragere, centrele militare analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi formulează propuneri nominale în acest sens, pe care le înaintează ierarhic, după caz, Direcţiei generale management resurse umane şi Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major al Apărării. Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este Atestatul, conform dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Instrucţiunile privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi preoţilor militari din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 141/2018. Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%,  15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, modificată prin Legea nr. 149/2018. În acest sens, aceștia trebuie să se adreseze Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale cu o cerere însoțită de actele doveditoare (Atestatul privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în copie)                                                                                                 
Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă astfel:
-prin ordin al ministrului apărării naționale, pentru cadre militare și preoți militari, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor MApN, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către Direcția generală management resurse umane, respectiv de către Direcția generală de informații a apărării;
-prin ordin al șefului Statului Major al Apărării, pentru soldații și gradații profesioniști, mai puțin Direcția generală de informații a apărării și structurile subordonate acesteia, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor MApN, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către Direcția personal și mobilizare;
– prin ordin al directorului general al Direcției generale de informații a apărării, pentru soldații și gradații profesioniști din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor din cadrul și din subordinea direcției, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către structura de resurse umane din cadrul acesteia.
În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se calculează în ani împliniți până la data de 31 august a anului în care personalul militar și asimilat, în activitate, este propus în acest sens. Structurile de resurse umane de la toate eșaloanele analizează situația fiecărui militar dintre cei pe care îi gestionează, pe baza documentelor de evidență nominală, revizuiesc durata activității acestora în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru conferirea semnului onorific și formulează propuneri nominale, pe care le înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv Direcției generale de informații a apărării. La stabilirea duratei activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se iau în calcul inclusiv perioadele în care personalul militar și asimilat transferat în structurile MApN și-a desfășurat activitatea, anterior transferului, în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, având calitatea de ofițer, maistru militar, subofițer, militar angajat pe bază de contract, jandarm angajat cu contract, polițist de frontieră angajat cu contract, soldat și gradat voluntar, soldat și gradat profesionist, preot militar sau funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri, în activitate.                                                                                           
Pentru personalul militar și asimilat în rezervă sau retragere, durata activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, în vederea conferirii semnului onorific, se calculează în ani împliniţi până la data la care acesta a încetat raporturile de serviciu cu MApN. Direcția informare și relații publice și centrele militare vor iniția și desfășura o campanie de informare a personalului militar și asimilat în rezervă sau retragere cu privire la dispozițiile Legii nr. 149/2018 și la detaliile de contact unde se pot informa suplimentar în legătură cu acestea. Persoanele îndreptățite să beneficieze de drepturile prevăzute de lege trebuie să depună cereri însoțite de documente de evidență nominală deținute și/sau documente justificative care atestă vechimea în serviciul militar (carnet de muncă și/sau adeverință eliberată de unitatea militară la trecerea în rezervă), în original și copie, la centrul militar/județean/de sector pe raza căruia domiciliază.
Centrele militare analizează situația fiecăruia dintre cei pe care îi gestionează, revizuiesc durata activității acestora în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru conferirea semnului onorific și formulează propuneri nominale în acest sens, pe care le înaintează ierarhic, după caz, Direcției generale management resurse umane și Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării. După conferirea semnului onorific, centrele militare vor elibera solicitanților documentele pe care beneficiarii le vor prezenta la casa de pensii la care au deschise drepturile de pensie militară, în vederea recalculării pensiei.
În situația în care personalul nu are încă deschis dosarul de pensie militară, drepturile conferite de semnul onorific vor fi valorificate la momentul depunerii dosarului. În situația în care, la nivelul unităților militare/centrelor militare în a căror evidență se află personalul militar în activitate și în rezervă/retragere, nu se identifică documente justificative pe baza cărora să se poată verifica îndeplinirea condițiilor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei și nici personalul în cauză nu deține documente justificative, structurile de resurse umane și centrele militare solicită astfel de documente unităților militare în care acesta și-a desfășurat activitatea sau, după caz, unităților militare deținătoare de arhivă.
Noile instrucțiuni prevăd, la art. 4 și 5, activitățile pe care le desfășoară structurile de resurse umane de la toate eșaloanele și de la nivelul structurilor centrale și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale. De asemenea, sunt menționate și celelalte structuri cu responsabilități în vederea conferirii semnului onorific, precum: Direcția generală management resurse umane, Direcția generală de informații a apărării, Direcția personal și mobilizare, Secretariatul general, Comandamentul logistic întrunit, Centrul Tehnic Editorial al Armatei și Cabinetul ministrului apărării naționale. Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul perioadele în care personalul militar și asimilat s-a aflat în concediu fără plată sau a fost condamnat cu suspendare condiționată a executării pedepsei ori a fost condamnat cu executarea acesteia, cu excepția cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanța competentă a pronunțat achitare. De asemenea, nu se iau în calcul nici anii, din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, în care a obținut calificative anuale inferioare calificativului „bun” sau „bine”, după caz. Personalul militar și asimilat aflat în situații similare celor menționate se propune pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei după parcurgerea unor perioade de activitate egale cu perioadele prevăzute, în care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.Anii în care personalul militar și asimilat a fost apreciat cu calificativ anual inferior celui de „bun” din ultimii 4 ani premergători anului în care urma să i se confere semnul onorific pentru 15 ani de activitate se iau în calcul pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 și, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. Anii în care personalul militar și asimilat a fost apreciat cu calificativ anual inferior celui de „bun” din ultimii 4 ani premergători celui în care urma să i se confere semnul onorific pentru 20 de ani de activitate se iau în calcul pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
În situația în care personalul militar și asimilat căruia i-a fost conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei este numit în funcții la alte unități militare sau este trecut în rezervă/retragere, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de înaintare a propunerilor nominale de către structurile în care este încadrat și data conferirii, semnele onorifice și atestatele aferente se transmit, în cel mai scurt timp, de către unitățile militare de la care a fost eliberat din funcții sau trecut în rezervă/retragere unităților militare în care a fost numit în funcții sau centrelor militare în evidența cărora se află, urmând a fi înmânate de către comandanții/șefii acestora. Instrucțiunile aprobate de ministrul apărării naționale prin Ordinul nr. M.141/2018 prevăd că, pentru clarificarea tuturor aspectelor referitoare la formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv a Direcției generale de informații a apărării, transmisă pe cale ierarhică sau direct, în scris ori prin alte mijloace de comunicații, comandanții/șefii unităților militare, indiferent de eșalon, furnizează toate informațiile necesare în termenul solicitat.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Cursuri formare profesionala, calificare, perfectionare

OFICIAL MEDIA

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

Urmariti-ne pe Facebook

Pentru un corp sanatos

STIL DE VIATA

YouTube Oficial Media

Info Targoviste Complex

Pin It