30/10/2020

CCIA Timiș avizează existența cazurilor de forță majoră în contextul instituirii stării de urgență

Măsurile restrictive impuse de autorități ca urmare a răspândirii noului coronavirus COVID-19, precum carantina, închiderea frontierelor, suspendarea activității școlilor, restaurantelor etc., pot întruni elementele constitutive ale unui caz de forță majoră.

Potrivit Legii camerelor de comert din România nr.335/2007, cu modificările și completările ulterioare, camerele de comert eliberează, la cerere, pentru comercianți, pe bază de documentaţie, AVIZE DE FORȚĂ MAJORĂ.

În vederea eliberării avizelor de forță majoră sunt absolut necesare următoarele documente probatorii:

 1. Cererea /solicitarea (vezi cerere model anexată) va cuprinde în mod obligatoriu: prezentarea faptică detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul / partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forță majoră;obiectivele afectate de producerea evenimentului de forță majoră; argumente juridice care se încadrează în cerințele cumulative prevăzute de art.1351, alin.2 Cod Civil astfel încât evenimentul invocat să se circumscrie unui caz de forţă majoră;
 2. Notificările adresate partenerului / partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia /acestora apariția cazului de forță majoră și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale precum și eventuale procese-verbale încheiate cu aceștia și care să ateste realitatea evenimentului invocat;
 3. Contractul /contractele încheiat/e cu partenerul/ii contractual/i care să conțină clauza / clauzele de fortă majoră, precum și procese-verbale sau alte documente care atestă starea de fapt invocată în relația cu partenerii contractuali;
 4. Atestări sau certificări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, respectiv: Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, Instituția Prefectului Județul Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri etc., (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă) privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (dacă acesta a încetat) și care pot atesta cele invocate;
 5. Procesul-verbal de constatare /evaluare însoțit de o anexă privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocat, care va cuprinde în mod obligatoriu consecințele fizice și valorice ale evenimentului de forță majoră, inclusiv asupra companiei din punct de vedere al cifrei de afaceri și al relației cu alți parteneri;
 6. Dacă este cazul, planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului;
 7. Dacă este necesar, expertize de specialitate realizate de experți tehnici acreditați care atestă situația prezentată;
 8. Orice alte documente considerate utile, pertinente și concludente pentru dovedirea cererii.

 

Toate documentele atașate în susținerea cererii se prezintă pe adresa de email mvasiu@cciat.ro, în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

În cazul avizării favorabile a cazului de forță majoră, documentul se emite în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

Este important de reținut, că avizul de forță majoră se emite pentru fiecare contract care conține clauza de forță majoră și de la care solicitantul dorește a se exonera de răspundere, și nu pe întreaga activitate a solicitantului.

 ***

Informaţii suplimentare referitoare la forța majoră (inclusiv tarifele aferente) sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro sau la  tel. 0372 185 285.

 

 

 • (model cerere) –

CĂTRE,

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

CERERE ELIBERARE AVIZ  DE FORȚĂ MAJORĂ

 

I.SOLICITANT:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….(nume persoana juridică, cod de identificare fiscală, număr de ordine în registrul comerţului, cod unic de înregistrare), cu sediul în ………………………………..Judeţ/sector………………………………………prin…………………………………….………………………………………………(nume,prenume) în calitate de administrator, solicităm, în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ şi industrie din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a documentelor doveditoare anexate, avizarea existentei cazului de forta majora incidenta in cadrul contractului nostru nr……../…………….. :

 

II.SITUAȚIA/EVENIMENTUL DE FORȚĂ MAJORĂ:

 • Localizarea si descrierea succintă a situației/evenimentului de forță majoră:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data / perioada producerii situatiei/evenimentului de forță majoră:

_______________________________________________________________________________________

 • Obiectivele afectate de producerea situatiei/evenimentului de forță majoră:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 • Consecințele fizice și valorice ale situației/evenimentului de forță majoră

şi argumentele care atestă incidenţa art.1351 alin 2) Cod civil, legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă) :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

III. ELEMENTE PROBATORII ATAȘATE PREZENTEI CERERI:

 1. Contractul partilor cu clauza de forță majoră (xerocopie cf. cu orig.)

o anexat ___file

 1. Documente / Adrese/Procese –verbale de constatare/Certificari (emise de autoritati locale/naționale) din care rezultă producerea evenimentului de forță majoră o anexat ___file
 2. Documente / Adrese care conțin prezentarea situației de forță majoră, intervalul de producere și efecte acesteia           o anexat ___file
 3. Planse fotografice privind efectele evenimentului (daca este cazul)  o anexat___file
 4. Documente ce fac referire la producerea, inregistrarea, imprevizibilitatea, insurmontabilitatea si efectele producerii situatiei de forță majoră (inclusiv expertize tehnice de specialitate daca este cazul)                           o anexat ___file

           

 1. MOTIVUL SOLICITĂRII AVIZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ ȘI IDENTIFICAREA CONTRACTULUI IN CADRUL CĂRUIA ACEST AVIZ VA FI FOLOSIT IN CAZ DE EMITERE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Subsemnatul _______________________ în calitate de reprezentant legal al societăţii _____________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunea răspunderii juridice, inclusiv penale, că documentele depuse sau cele la care am făcut referire, societatea, calitatea şi identitatea mea, sunt reale și totodata ca accept regulile CCIAT de emitere a avizului coroborate cu dispozițiile legale incidente în vigoare.

 

Data: ………………………     Semnătura  solicitant:………………………………..

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share