Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița: Concurs pentru un post vacant de Operator prelucrare date

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 07.10.2022 ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE-DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii
 1. Descrierea postului:
 • Incheie contracte, le arhiveaza, inregistreaza, verifica citirile si indexele contoarelor de bransament, le prelucreaza si introduce datele necesare in vederea generarii facturilor.
 • Verifica orice sesizare si/sau adresa primita in vederea asigurarii satisfactiei clientului/reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuala frauda)
 • Initiaza inventarierea contractelor in teren, cat si la citirea contoarelor de bransament

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 30.09.2022-05.10.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

–  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–  Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii liceale/scoala profesionala si certificat/adeverinta de calificare pentru ocupatia de operator introducere, validare si prelucrare date
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

               Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 

5.Proba scrisa – test grila07.10.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 

 6.Proba practica07.10.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE in cadrul SERVICIUL GESTIUNE PERSOANE FIZICE-DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

1.Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

3.Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;

4.Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

6.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share