29/11/2020

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea unor functii publice

cons judetean

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 27 octombrie 2015, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice:

1. Șef Serviciul buget, venituri, impozite și taxe din cadrul Direcției economică, buget Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

2. Șef Serviciul investiții din cadrul Direcției generale infrastructură locală Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

3. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții – Compartiment programare și contractare investiții din cadrul Direcției generale infrastructură locală

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 27 octombrie 2015, orele 10:00 iar interviul în data de 29 octombrie 2015, orele 15:00 .

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 14 octombrie 2015 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– cazierul judiciar;

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice. Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice, telefon : 0245 207 694

Distribuie acest articol Oficial Media
Share