24/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Creare și modernizare de spaţii verzi pe Strada Laminorului

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Creare/modernizare spaţii verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”.

In raportul de specialitate se arata următoarele:

In Municipiul Targoviste se doreşte a se realiza dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia din Municipiul Târgovişte prin asigurarea unor condiţii optime de petrecere a timpului liber şi de recreere, contribuind la creşterea gradului de civilizaţie şi la înfrumuseţarea oraşului, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicaţii benefice în asigurarea unui climat sănătos de convieţuire în cadrul comunităţii locale şi cu un impact pozitiv asupra creşterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul oraşului.

Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „TÂRGOVIŞTEA EGALITĂŢII DE ŞANSE” a luat fiinţă în anul 2017, în temeiul OUG nr. 26/2000, pe durata nedeterminată, având ca membri fondatori următoarele entităţi: MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE (partener public), SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE – Filiala Dâmboviţa, ASOCIAŢIA ROMANES, ASOCIAŢIA ZAEDNO a bulgarilor din Târgovişte (parteneri societatea civilă). In prezent, GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „TÂRGOVIŞTEA EGALITĂŢII DE ŞANSE” are în componenţă 1 entitate aparţinând sectorului public, 3 entităţi aparţinând sectorului privat, 4 entităţi aparţinând societăţii civile şi 1 persoană fizică, reprezentând ZUM.

Scopul asociaţiei este implementarea măsurilor/operaţiunilor integrate, la nivelul teritoriului municipiului Târgovişte, respectiv teritoriul SDL, pentru promovarea drepturilor şi îmbunătăţirea condiţilor de viaţă, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare realizării acestora, dar şi iniţiative de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care să promoveze potenţialul zonei, împreună cu membrii comunităţii.

Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala in conformitate cu cerinţele DLRC este reprezentat de Municipiul Targoviste (alcătuit din Zone Urbane Marginalizate si zona funcţionala aferenta acestora), avand la 1 ianuarie 2017 o populaţie alcatuita din 92.850 persoane si vizează o zona urbana coerenta din punct de vedere economic, social şi fizic. Acesta cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate ce însumează un total de aproximativ 12.170 persoane.

Implementarea mecanismului Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) la nivelul teritoriului SDL are un rol foarte important, urmărind diminuarea acţiunii factorilor ce generează sărăcie si excluziune sociala in Municipiul Targoviste in general si in cadrul Zonelor Urbane marginalizate in special. Se urmăreşte astfel scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor din teritoriul SDL.

Investiţia ce face obiectul prezentului studiu se incadreaza in activitatile sprijinite in cadrul
Obiectivului specific 9.1. asa cum acestea sunt expres enumerate in Ghidul Solicitantului – Condiţii
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017 – Axa prioritara 9 –
Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban Prioritatea de
investiţii 9.1 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Investiţia are ca scop principal optimizarea calitatii vietii si a gradului de conform prin dezvoltarea
si modernizarea spatiilor publice urbane degradate, prin următoarele activitati:
– amenajarea de spatii verzi;
– decoratiuni urbane;
– gazonarea suprafeţelor, modelarea terenului;
– amenajarea de alei;
– dotarea cu mobilier urban (banci, coşuri de gunoi, etc);
– crearea de facilitaţi pentru recreere pe spatiile amenajate.

Terenul aferent obiectivului de investiţii de pe Strada Laminorului ZUM 5, langa căminul de
locuinţe sociale nr. 1 este inscris in Cartea funciara avand numărul cadastral 1308/2 cu suprafaţa totala de
1812 mp din care 300 mp aferent spaţiului verde nou creat.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii
Investitiile reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si sociale in
Romania: la protectia sanatatii, imbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii economice. Pentru a
contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania trebuie sa faca investitii semnificative in infrastructura.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prezentul proiect este o cale viabila care face posibila rezolvarea unor mari deziderate ale
locuitorilor, astfel:
 raspunde cererilor locuitorilor care manifesta un interes deosebit pentru locurile de recreere;
 vine in intampinarea unei prevederi a Uniunii Europene referitoare la suprafata de spatiu
verde pe cap de locuitor;

 Realizarea obiectivului de investiţie „Creare/modernizare spatii verzi – Strada Laminorului
din Municipiul Targoviste, va asigura optimizarea calitatii vieţii si a gradului de confort prin
dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate.
Conform datelor deţinute de Primăria Târgovişte, suprafaţa totală de spaţii verzi la nivelul anului
2016 este de 100,7 hectare, reprezentând 1,91% din teritoriul administrativ şi 4,76% din intravilan.
Aceasta corespunde unei valori medii de 10,76 mp de spaţiu verde/locuitor, sub limita de 26 mp impus
prin Legea 24/2007 şi Directiva europeană 2008-50-CEE. Din punct de vedere al evoluţiei, suprafaţa
spatiilor verzi a crescut de la 67 ha (2000 – 2009) la 112 ha (2010-2015), respective 123 ha in 2016.

Mai multe detalii AICI.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share