DECLARATII

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐢̂𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐮𝐫𝐢 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗, 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐮𝐫𝐢....