DESTINATII

𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟𝗨𝗟 𝗣𝗟𝗨𝗧𝗔̆𝗥𝗜𝗧𝗨𝗟𝗨𝗜 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗨𝗚𝗨𝗗 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙚𝙙𝙞𝙩̦𝙞𝙚 - 28-29 𝙢𝙖𝙞 2022, la 𝘿𝙚𝙗𝙖𝙧𝙘𝙖𝙙𝙚𝙧 𝘿𝙧𝙖̂𝙢𝙗𝙖𝙧 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎̆𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑖 𝐶𝐼𝑈𝐺𝑈𝐷 𝑠̦𝑖...