04/08/2021

Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor

În urma semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să armonizeze acquis-ul de mediu, implicit legislația UE în domeniul apelor, respectarea directivelor și a calendarului asociat devenind obligatorie odată cu dobândirea de către țara noastră a calității de membru deplin al U.E., la 1 ianuarie 2007.

Planul de implementare inițial al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (DEAUU), intrat în vigoare în 2007, prevedea colectarea apelor uzate și epurarea încărcării în aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți (l.e.) la final de 2015, respectiv la finalul anului 2018 pentru aglomerările cu l.e. între 2000 și 10.000. Încă de la semnarea Tratatului de Aderare, conformarea cu DEAUU reprezintă prioritate permanentă pentru toți factorii implicați. Cu toate că s-au realizat investiții masive, termenele asumate de țara noastră pentru îndeplinirea obligațiilor privind conformarea cu DEAUU au fost depășite.

În acest context, Comunitatea Europeană a declanșat procedura de infringement (Cauza 2018/2019). Urmările acestei acțiuni implică responsabilități majore în implementare pentru autoritățile locale care sunt pasibile de plata penalităților care se acordă fiecărei aglomerări, autoritățile centrale române estimând un cuantum al penalităților între 300 milioane euro/an și 10 miliarde euro/an, în funcție de valoarea cumulată și numărul aglomerărilor mai mari de 2000 locuitori echivalenți (l.e.) neconforme.

În scopul evitării condamnării României la Curtea Europeană de Justiție, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat cu Banca Mondială un Acord de Servicii Rambursabile (RAS) pentru Asistenţă Tehnică, concretizat în inițierea proiectului „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor” (Cod SIPOCA/SMIS2014+: 588/126656).

Acordul a fost semnat în data de 28 ianuarie 2019, are o durată de 22 de luni, se desfășoară la nivelul întregii țări și cuprinde următoarele:

  • Componenta A: Sprijin pentru actualizarea Planului de Implementare a DEAUU;
  • Componenta B: Asistență pentru actualizarea mecanismului național pentru monitorizare, evaluare și raportare privind implementarea DEAUU;
  • Componenta C: Recomandări pentru elaborarea unei Strategii Naționale pentru Sectorul de alimentări cu apă și canalizare.

În prezent se află în derulare componenta A – Sprijin pentru actualizarea Planului de Implementare a DEAUU.

În cadrul acesteia, în perioada 26 – 29 noiembrie 2019, Banca Mondială, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți, întâlniri cu factorii interesați din domeniul sectorului de apă și apă uzată. La întâlnire au participat reprezentanți ai Consiliilor Județene, Prefecturilor, Primăriilor, operatorilor de servicii publice de apă și apă uzată, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și alți factori interesați din județele mai sus menționate.

Scopul întâlnirilor a fost în principal prezentarea și discutarea noii metodologii privind delimitarea aglomerărilor umane, calculului încărcării acestora, implicațiile ce decurg pentru fiecare județ în parte, punându-se accent deosebit pe prioritizarea investițiilor și eficientizarea procesului de atingere a conformării cu cerințele DEAUU printr-o redelimitare judicioasă a aglomerărilor.

Rezultatul aplicării metodologiilor se va materializa într-o serie de hărți (câte una pentru fiecare aglomerare mai mare de 2000 locuitori echivalenți redelimitată); acestea se vor transmite pentru diseminare operatorilor de servicii de alimentare cu apă, canalizare, epurare și autorităților locale (cele mai mari implicații în conformare revenindu-le acestora).  În urma analizării și clarificării eventualelor aspecte tehnice se va elabora lista finală, asumată, a aglomerărilor mai mari de 2.000 locuitori echivalenți și a încărcării acestora.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share