31/10/2020

Primăria Târgoviște – Imprumut de 65 de milioane de lei la BCR pentru realizarea unor investiții

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții.

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, cu o maturitate de 136 luni.

Art. 2. Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea realizarii următoarelor obiective de investiții:

Nr. crt. Denumirea obiectivului de investiții                          CREDIT PT INVESTITII (mii lei)
1 Reabilitare și modernizare Stadionul Eugen Popescu din  Târgoviște expertiza tehnică și documentație tehnica economică) 7.500
2 Extindere rețele de apa și canalizare în municipiul Târgoviște (inclusiv Cartier Priseaca)- documentații tehnica economice și execuție 3.000
3 Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Târgoviște (inclusiv Cartier Priseaca)- documentații tehnica economice și execuție 500
4 Reabilitare termica blocuri (expertize, execuție lucrări, proiectari, dirigenție de șantier) 3.000
5 Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște 10.000
6 Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului 10.000
7 Modernizare și reabilitare strada Neagoe Basarab din Mun. Târgoviște (documentație tehnica economică și execuție lucrări) 2.000
8 Reabilitarea și modernizare Piața Revoluției  din Municipiul Târgoviște 2.300
9 Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște 3.700
10 Reabilitarea drumului de centura 23.000
TOTAL 65.000

         Lista de obiective menționate mai sus se poate modifica și completa cu aprobarea Consiliului Local, ori de câte ori este necesar, banca urmând să fie notificată în acest sens.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

  1. a)Serviciului anual al datoriei publice locale;
  2. b)Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
  3. c)Altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale si a ipotecii pe conturile curente si speciale deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

  1. a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
  2. b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
  3. c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;
  4. d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
  5. e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
  6. f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc Viceprimarul Municipiului Târgoviște, jr. Cătălin Rădulescu, cu drept de primă semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură pentru semnarea contractului de credit între Municipiul Târgoviște și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și a contractelor de garanții, respectiv a ipotecii pe conturile curente și speciale deschise la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și a ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște și Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște și Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share