29/10/2020

Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român

Creșterea competitivității transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității și a conectivității regiunii transfrontaliere prin standarde ridicate privind infrastructura de transport și mobilitate, imbunătățirea zonei Canal Bega ca o zonă recunoscută pe plan internațional, zona verde, prietenoasă pentru vizitatori, presupune un set amplu de măsuri, dar într-o primă etapă, presupune repararea nodurilor hidrotehnice Sînmihaiu Român/România, apoi Klek și Srpski Itebej/Serbia .

Proiectul în parteneriat ”Repararea infrastructurii de navigație a canalului Bega”, proiect derulat în cadrul IPA CBC România –Serbia, tocmai acest lucru își propune. Liderul de proiect A.N.Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Banat  participă  la proiect cu ”Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Sanmihaiu Român”, iar partenerul din Serbia, Vode Vojvodine, cu lucrările de reabilitare a nodurilor Srpski Itebej și Klek .

”Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român” a demarat ca execuție în luna iunie a anului în curs, după derularea procedurilor de achiziție prin licitație internațională, a contractului de lucrări, contractarea lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și după eliberarea Autorizatiei de construire nr. 114/28.05.2019, de către Consiliul Local al comunei Sânmihaiu Român.

La ora actuală se înregistrează un stadiu fizic de realizare a lucrărilor de circa 38%, existând premize ca în perioada martie/aprilie să poată fi redirijată scurgerea prin albia canalului, lucrările la baraj să fie terminate și să poată fi demarate lucrările de refacere a ecluzei. Cu aceiași mobilizare a constructorului ca în anul 2019, ecluza poate fi terminată în toamna anului 2020 cu un  avans de câteva luni față de graficul de execuție.

Terminarea în avans a acestor faze de execuție crează premise favorabile executării mai din timp a lucrărilor aferente fazei 5, și anume, ”Amenajare peisagistică a insulei și reabilitarea construcțiilor de exploatare”, lucrari ce vor fi derulate în cadrul altui program și a altor surse de finanțare.

Odată terminate toate aceste lucrări, se poate considera posibilă tranzitarea navelor prin ecluză, respectiv navigația, până în secțiunea de frontieră. Încheierea programului în august 2021, de către toti partenerii proiectului, va permite primii pași în realizarea generoaselor obiective enunțate în introducere.

 

DATE  SINTETICE PROIECT:

 Titlul Proiectului: “The repairing  of the navigation infrastructure on Bega Canal”

Finanţare proiect:„ Program IPA – Interreg Cooperare Transfrontaliera România –    

Serbia” (Finanţare nerambursabilă)

Axa Prioritara 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate

 Măsura 3.1:Mobilitate și infrastructura transportului ș iserviciilor

Valoare totala proiect:13.877.987 euro (TVA inclus)

 –   Finantare UE 85%

                          –   Co-finantare nationala15%(13% buget +2% surse propri)

Parteneri proiect:

1.Administratia Bazinala de Apa  Banat – lider proiect (Romania)

2.Consiliul Judetean Timiş – partener proiect (Romania)

  1. Secretariatul Provincial pentru Cooperare Interregională-partener proiect (Serbia)

4.VDP Vode Vojvodine – partener proiect (Serbia)

 

Obiective partea română:

APELE ROMÂNE

  1. Refacere nod hidrotehnic Sînmihaiu Român (5.789.746 Euro)
  2. Achiziție dragă și 2 barje (746.000 Euro)
  3. Cheltuieli administrative si de management proiect (394.049 Euro)

                                                                      TOTAL:  6.929.795 Euro

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

  1. SF pentru realizarea punctului de trecere a frontierei 125.538 Euro

                                                      TOTAL:    125.538 Euro

 

 Obiective partea sârbă:

             VODE VOIEVODINA

  1. reparații noduri hidrotehnice Srpski Itebej și Klek
  2. achiziție dragă

SECRETARIATUL PROVINCIAL VOIEVODINA

  1.        construcție pistă de biciclete Zrenianin- frontiera conexiune cu pista din Romania
  2. studiu de fezabilitate pentru realizarea punctului de trecere a frontierei

                                                                                      TOTAL:  6.822.654 Euro

—————————————————————————————————-                                                                   TOTAL PROIECT : 13.877.987 Euro

 

Situaţia actuală:Contract de Finantare semnat , proiect în derulare, cca.38% realizari

Termen finalizare proiect :     August 2021

 

Etapizarea executiei lucrărilor și surse de finanțare la NH Sânmihaiu Român:

ETAPA 1:  DEVIEREA APELOR    

– Realizată devierea apelor cu recepție la terminarea lucrărilor în 2011

 –  Program de Finantare: Banca Mondială

—————————————————————————————————-

 Total Finantare Banca Mondială :cca. 1.000.000 euro

 

ETAPA 2:  REABILITARE BARAJ STAVILAR 

 (Program de Finanțare: IPA – CBC România-Serbia )

 

Lucrări prevăzute a se realiza:

        – Decolmatări amonte și aval baraj stavilar        – realizat

        – Reabilitarea anteradierului                               – realizat

        – Reabilitarea bazinului disipator                        – realizat

        – Reabilitarea rizbermei din anrocamente.          – realizat

       – Reabilitarea pilelor și culeelor barajului             – în lucru

        – Reabilitare Casa mecanismelor                         – în lucru

        – Inlocuirea echipamentului hidromecanic           – în lucru

        – Drumuri de acces si platform tehnologice         – în lucru

 

ETAPA 3:  PUNEREA LA USCAT  A ECLUZEI    

( Program de Finanțare:IPA – CBC România-Serbia )

 

Lucrări prevăzute a se realiza:

        – Extragerea palplanșelor metalice și mutarea acestora amonte și aval

        – Demolarea batardourilor de pământ amonte și aval

        – Reabilitarea drumului de acces mal stâng

 

 ETAPA 4:  REABILITARE ECLUZĂ

  (Program de Finanțare:   IPA – CBC România-Serbia)

 

Lucrări prevăzute a se realiza:

         – Lucrări de decolmatare

         – Reabilitarea pereelor

         – Inlocuire dale și moloane deteriorate

         – Reabilitarea echipamentului hidromecanic

Total finanțare lucrări program IPA-CBC România-Serbia:  5.789.746 Euro

 

ETAPA 5  AMENAJARE INSULĂ ȘI CONSTRUCȚII EXPLOATARE

                  – Program de Finanțare:(Altă sursă de finanțare- surse proprii)

 

Lucrări prevăzute a se realiza:

      – Amenajari peisagistice insulă

      – Reabilitări construcții de exploatare

—————————————————————————————————-

Total finanțare program surse proprii:   1.762.879 Euro

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share