BUILD BACK BETTER WORLD adoptat de G7

Președintele SUA Joe Biden și liderii celorlalte țări  prezente la eveniment au lansat sâmbătă, la summitul din Marea Britanie, Parteneriatul Build Back Better World (B3W), o inițiativă care urmărește să rivalizeze cu “Noul Drum al Mătăsii” prin care China își extinde influența globală.

“Președintele Biden și partenerii din G7 au convenit să lanseze o nouă și îndrăzneață inițiativă globală de infrastructură, Build Back Better World (B3W) – “Să construim din nou o lume mai bună”, un parteneriat de infrastructură bazat pe valori, de înaltă calitate și transparent, condus de marile democrații, pentru a contribui la reducerea nevoilor de infrastructură de peste 40 de trilioane de dolari în țările în curs de dezvoltare, care au fost afectate de pandemia COVID-19″, a anunțat Casa Albă.

 

”Trebuie să colaborăm cu statele care gândesc la fel, atât în G7, cât și în G20, și trebuie să colaborăm cu sectorul privat. Potrivit lui președintelui Băncii Mondiale, David Malpass, pentru a reduce decalajul de infrastructură la nivel mondial, vom avea nevoie să investim în fiecare an 1,3 trilioane de euro”,  declarat  președinta Ursula  von der Leyen, salutând inițiativele ” Build Back Better World” ” și ”Clean Green”.

Președinții Comisiei Europene și SUA și prim-ministrul britanic, gazda Conferinței ONU privind schimbările climatice, au subliniat cinci principii-cheie pentru dezvoltarea infrastructurii:

 1. Infrastructura ar trebui să fie rezilientă la schimbările climatice și dezvoltată ținând cont de climă

Ne angajăm să construim sisteme de infrastructură reziliente, cu emisii scăzute și zero de carbon, care să fie în conformitate cu soluțiile pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, care sunt necesare pentru a menține obiectivul de limitare a temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius. Mai mult, ne angajăm să privim toate proiectele realizate prin intermediul parteneriatelor de dezvoltare a infrastructurii prin prisma schimbărilor climatice.

 1. Parteneriatele puternice și favorabile incluziunii între țările gazdă, sprijinul țărilor dezvoltate și sectorul privat sunt esențiale pentru dezvoltarea unei infrastructuri durabile

Infrastructura proiectată, finanțată și construită în parteneriat cu cei de care beneficiază va dura mai mult, va fi mai incluzivă și va genera un impact mai mare și mai durabil asupra dezvoltării. Ne vom consulta cu părțile interesate – inclusiv cu reprezentanți ai societății civile, ai guvernelor, ai ONG-urilor și ai sectorului privat – pentru a înțelege mai bine prioritățile și nevoile de dezvoltare ale acestora

 1. Infrastructura ar trebui să fie finanțată, proiectată, dezvoltată, exploatată și întreținută în conformitate cu standarde înalte

Suntem hotărâți să menținem standarde înalte pentru investițiile în infrastructură, promovând punerea în aplicare a principiilor G20 pentru investiții de calitate în infrastructură ca bază de referință. Standardele de mediu, sociale și de guvernanță contribuie la prevenirea mitei și a altor forme de corupție, la atenuarea riscurilor climatice și de degradare a ecosistemelor, la promovarea transferului de competențe și la menținerea protecției muncii, la evitarea costurilor nesustenabile pentru contribuabili și, în mod esențial, la promovarea beneficiilor economice și sociale pe termen lung pentru țările partenere.

 1. Este necesară o nouă paradigmă de finanțare privind clima – care să cuprindă atât surse publice, cât și private – pentru a mobiliza trilioanele necesare pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a menține temperatura globală sub 1,5 grade Celsius

Lumea trebuie să mobilizeze și să aloce trilioane de dolari în următoarele trei decenii pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, cele mai multe dintre fonduri fiind necesare în economiile în curs de dezvoltare și emergente. Mobilizarea unui astfel de capital necesită un efort de colaborare din partea tuturor, inclusiv a guvernelor, sectorului privat și a instituțiilor financiare de dezvoltare, precum și mecanisme mai bune de corelare a finanțării și a asistenței tehnice cu proiectele naționale, inclusiv prin intermediul parteneriatelor naționale.

 1. Dezvoltarea unei infrastructuri orientate spre climă ar trebui să joace un rol important în stimularea redresării economice și creării de locuri de muncă durabile.

Investițiile în infrastructură ar trebui, de asemenea, să stimuleze crearea de locuri de muncă și să sprijine redresarea economică favorabilă incluziunii. Credem că eforturile noastre colective de combatere a crizei climatice pot reprezenta cea mai mare oportunitate economică a timpului nostru: oportunitatea de a construi industriile viitorului printr-o dezvoltare economică echitabilă, incluzivă și durabilă la nivel mondial.

Pe lângă această inițiativă, Uniunea Europeană, Statele Unite, Regatul Unit, Franța și Germania au lansat în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice Parteneriatul pentru tranziție energetică echitabilă cu Africa de Sud pentru a crea ”noi locuri de muncă și oportunități pentru comunitățile sud-africane din sectorul mineritului.”

Potrivit unor comunicate ale Casei Albe și Downing Street, cele cinci părți își propun să mobilizeze 8,5 miliarde de dolari pentru a sprijini tranziția Africii de Sud la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și pentru a consolida reziliența la schimbările climatice. Parteneriatul urmărește să accelereze decarbonizarea economiei Africii de Sud, punând accent pe sistemul de energie electrică pentru a o ajuta să atingă obiectivele ambițioase de climă. Se așteaptă ca acest acord să reducă emisiile cu până la 1-1,5 gigatone în următorii 20 de ani, sprijinind Africa de Sud să renunțe la cărbune.

Declarația adoptată prevede: 

 • recunoaște necesitatea unor acțiuni accelerate în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și ale Acordului de la Paris, inclusiv a obiectivelor pe termen lung privind atenuarea, adaptarea și finanțarea, pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice asupra țărilor noastre, a oamenilor noștri și a mediului;
 • constată că, pentru a limita impactul schimbărilor climatice, comunitatea internațională trebuie să înjumătățească emisiile globale de gaze cu efect de seră până în 2030 și să atingă neutralitatea climatică până în 2050, reducând în mod semnificativ alte emisii de gaze cu efect de seră;
 • subliniază că este urgentă decarbonizarea sistemelor energetice prin creșterea eficienței energetice și prin accelerarea renunțării la energia bazată de cărbune și implementării surselor regenerabile de energie;
 • recunoaște că este necesară o finanțare durabilă din partea țărilor dezvoltate, a instituțiilor multilaterale și a investitorilor pentru a spori sprijinul pentru tranziția Africii de Sud;
 • subliniază necesitatea unei tranziții corecte, echitabile și favorabile incluziunii pentru lucrători și comunitățile afectate, astfel încât toți să fie protejați împotriva riscurilor și să beneficieze de oportunitățile oferite de această tranziție și nimeni să nu fie lăsat în urmă;
 • confirmă că procesul de tranziție trebuie să se bazeze pe implicarea deplină a organizațiilor sindicale și a întreprinderilor în programe specifice de recalificare și perfecționare, de creare de locuri de muncă și de furnizare a altor forme de sprijin pentru a se asigura că lucrătorii sunt principalii beneficiari ai tranziției noastre către un viitor mai verde;
 • recunoaște că Africa de Sud se confruntă cu provocări semnificative în materie de dezvoltare, inclusiv sărăcia, inegalitatea și șomajul, care au fost accentuate de impactul pandemiei COVID-19;
 • recunoște că Africa de Sud are nevoie de o tranziție echitabilă, mai ales că există mai multe sectoare importante ale economiei, inclusiv mineritul, energia, industria prelucrătoare și transporturile;
 • salută, în acest context, prezentarea de către Africa de Sud a unei contribuții consolidate și ambițioase la nivel național, care sporește contribuția țării la obiectivele Acordului de la Paris;
 • recunoște progresele înregistrate de guvernul Republicii Africa de Sud – precum și conducerea Eskom, sindicatele, întreprinderile, societatea civilă și administrațiile locale – în vederea atingerii aspirațiilor de neutralitate climatică, stabilite în Strategia de dezvoltare a Africii de Sud pe termen lung;
 • ia act de intenția Africii de Sud de a dezafecta și de a recondiționa sau retehnologiza centralele electrice pe bază de cărbune, de a investi în noi capacități de producție cu emisii reduse, cum ar fi sursele regenerabile, de a crește eficiența energetică și de a urmări o industrializare ecologică, cum ar fi trecerea la producția de vehicule electrice;
 • valorificarea oportunităților de inovare industrială pentru a crea locuri de muncă verzi, crescând producția de energie din surse regenerabile și stimulând o creștere economică durabilă pentru o economie sud-africană rezilientă și neutră climatic;
 • recunoaște oportunitățile fără precedent pentru Africa de Sud de a deveni un lider în tranziția energetică echitabilă și importanța colaborării globale;
 • admite, de asemenea, necesitatea unei cooperări pe termen lung, în concordanță cu calendarul pentru tranziția energetică echitabilă a Africii de Sud;
 • admite angajamentele țărilor dezvoltate de a oferi sprijin, inclusiv financiar, pentru eforturile de atenuare și adaptare ale țărilor în curs de dezvoltare;
 • decide să stabilească un parteneriat ambițios pe termen lung pentru a sprijini calea Africii de Sud către o dezvoltare rezilientă la schimbările climatice, pentru a accelera tranziția echitabilă și decarbonizarea sistemului de energie electrică și pentru a dezvolta noi oportunități economice, cum ar fi hidrogenul verde și vehiculele electrice;
 • stabilește înființarea unui grup operativ incluziv format din Africa de Sud și parteneri internaționali, pentru a permite: a. Decarbonizarea accelerată a sistemului de energie electrică din Africa de Sud în vederea atingerii celui mai ambițios obiectiv al Africii de Sud, în limita resurselor disponibile; b. Eforturile Africii de Sud de realizare a tranziției echitabile care să protejeze lucrătorii și comunitățile vulnerabile, în special minerii, femeile și tinerii, afectați de renunțarea la cărbune; c. eforturile determinate la nivel național de gestionare cu succes a datoriei Eskom, de stabilire a rolului sectorului privat și de creare a unui mediu favorabil prin reforma politicilor în sectorul energiei electrice, cum ar fi separarea și îmbunătățirea colectării veniturilor; d. Lanțurile valorice locale (inclusiv microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii) pentru a beneficia de noi domenii de oportunități economice; e. Oportunități de inovare tehnologică și de investiții private pentru a stimula crearea de locuri de muncă ecologice și de calitate, ca parte a unei economii prospere cu emisii reduse.
 • sub rezerva acordului cu privire la cadrul de investiții și în conformitate cu procedurile bugetare și cu consensul privind utilizarea fondurilor și condițiile în care poate fi furnizată finanțarea, părțile își asumă să mobilizeze o sumă inițială de aproximativ 8,5 miliarde de dolari în următorii trei până la cinci ani printr-o combinație de instrumente financiare adecvate, care pot include, dar nu se limitează la, granturi multilaterale și bilaterale, împrumuturi concesionale, garanții și investiții private, precum și sprijin tehnic pentru a permite o tranziție echitabilă, în vederea unui angajament pe termen mai lung.
 • să exploreze surse suplimentare de finanțare și să mobilizeze sau să includă parteneri internaționali suplimentari, pentru a sprijini în continuare ambițiile Africii de Sud.
 • acest parteneriat este o demonstrație a voinței atât a țărilor dezvoltate, cât și a celor în curs de dezvoltare de a coopera în ceea ce privește provocarea vitală cu care se confruntă omenirea.

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share