29/11/2020

Acord de cooperare intre municipiul Târgoviște și orașul Corbetta din Italia

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 31.10.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și oraşul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană.

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și oraşul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului de Cooperare din partea municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Compartimentul Relaţii Externe, Culturale, Artistice şi Sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Detalii Anexa:

Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa din România şi oraşul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din Republica Italiană, denumite în continuare Părţi, Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale şi a
relaţiilor de prietenie între cele două municipii, Fiind interesate de consolidarea şi diversificarea relaţiilor tradiţionale de prietenie dintre Părţi, ca şi de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administraţiei publice locale,
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Obiective
Părţile vor coopera, în vederea creşterii capacităţii instituţionale a autorităţilor publice locale din Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, România şi din oraşul Corbetta, Provincia Milano, Regiunea Lombardia din
Republica Italiană cu scopul asigurării dezvoltării economico – sociale a comunităţilor locale, precum şi pentru implementarea unor proiecte comune.
Articolul 2
Domenii de cooperare
În baza principiilor cooperării bilaterale, a încrederii, egalităţii şi avantajului reciproc, Părţile vor dezvolta relaţii de colaborare în următoarele domenii:
a) Administraţie publică locală;
b) Economie;
c) Învăţământ şi Cercetare;
d) Cultură şi Sport;
e) Apărare civilă şi siguranţa persoanelor;
f) Mediu;
g) Agricultură şi dezvoltare locală;
h) Alte domenii de cooperare de interes reciproc.
i)
Articolul 3
Modalităţi de cooperare
În conformitate cu competenţele lor specifice, Părţile:
a) vor impulsiona schimbul de delegaţii, vizite ale experţilor şi specialiştilor în domeniile cultural, economic, Administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi de mediu;
b) în acelaşi timp, vor acţiona pentru realizarea unui schimb de experienţă între structurile administrative aflate în coordonarea celor două părţi semnatare, stabilirea şi realizarea unui sistem relaţional între aceste structuri şi promovarea imaginii activităţii acestora la nivelul comunităţilor locale ale celor două Părţi;
c) vor contribui la dezvoltarea cooperării între organizaţiile şi instituţiile de ştiinţă, cultură, sănătate, învăţământ, asistenţă şi protecţie socială, sport, turism, mediu, gospodărire comunală din unităţile lor admistrativ –teritoriale.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share