17/06/2021

Guvernul cere bani nerambursabili de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, reglementat de Regulamentul Consiliului European nr. 2012/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin care se acordă fonduri complementare eforturilor bugetare ale statelor confruntate cu dezastre naturale sau alte situații de urgență eligibile, în scopul decontării unei părți din cheltuielile publice efectuate pentru combaterea acestor situaţii de urgenţă.

Astfel, granturile din FSUE reprezintă o modalitate de suplimentare a bugetelor beneficiarilor finali care au efectuat operațiuni eligibile în scopul reducerii efectelor produse de dezastrele naturale sau celelalte situații de urgență stabilite de Regulamentul FSUE.
FSUE nu este un instrument de reacție rapidă vizând înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă stabilite de Regulament, eventualul ajutor financiar acordându-se doar pe baza unei cereri justificate şi a unui proces bugetar la nivel european care poate dura o perioadă destul de lungă de timp.
În România accesarea şi implementarea granturilor FSUE sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 812/2019, conform căreia Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE (ACMFSUE) este organizată la nivelul Secretariatului General al Guvernului, cadrul legal intern fiind completat de Deciziile CE de alocare a granturilor primite, care menţionează autorităţile de implementare responsabile, în funcţie de natura dezastrului pentru care a fost acordată asistenţă financiară din FSUE precum și tipurile de operațiuni de urgență și de recuperare ce pot fi decontate din FSUE, aflate în responsabilitatea fiecărei instituții.
Dată fiind amploarea răspândirii epidemiei de coronavirus la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul FSUE a fost amendat în luna aprilie 2020 pentru a include, între situațiile de urgență în care Fondul se poate activa, şi crizele majore de sănătate publică, iar termenul pentru transmiterea solicitărilor de asistenţă din fond a fost luna iunie 2020. Pragul minim pentru depunerea unei astfel de aplicaţii a fost stabilit la 0,3% din VNB-ul României (596 milioane euro pentru anul 2020), iar cheltuielile publice efectuate pentru limitarea răspândirii şi combaterea pandemiei care puteau fi luate în calcul pentru stabilirea acestui prag trebuiau să fie realizate/estimate într-un interval de 4 luni anterior transmiterii aplicaţiei.
Astfel, în contextul eforturilor depuse de autoritățile române în vederea prevenirii şi combaterii răspândirii noului coronavirus, şi având în vedere posibilitatea oferită de noile modificări ale Regulamentului FSUE, ACMFSUE, în baza rolului şi atribuțiilor sale, a colaborat cu toate autoritățile implicate în combaterea pandemiei, creând un cadru de lucru la nivel tehnic cu reprezentanți ai acestor instituții pentru a analiza datele relevante necesare depunerii unei aplicaţii de accesare a FSUE. În urma acestui proces a reieşit că totalul cheltuielilor publice efectuate de România pentru combaterea pandemiei COVID-19, aferente intervalului de referinţă stabilit de Comisia Europeană, a fost de circa 848 milioane euro, depăşind pragul pentru accesare stabilit de Regulamentul FSUE, astfel încât în vara anului 2020 a fost transmisă Comisiei Europene o aplicaţie de mobilizare a FSUE.
Urmare a aprobării de către Parlamentul European a amendării bugetului UE pentru mobilizarea FSUE, valoarea contribuției financiare aferente României a fost
stabilită la 13.926.870 euro.

Iar pentru alocarea efectivă a acesteia,  Comisia Europeană urmează să adopte o decizie în acest sens, în care vor fi indicate tipurile de operațiuni/măsuri concrete efectuate, ce vor putea fi rambursate din grant, inclusiv valoarea estimativă a acestora, precum şi instituţiile cu rol de autorităţi de implementare. Tipurile de măsuri de urgenţă realizate de autorităţile publice, ce vor putea fi rambursate din FSUE, acoperă măsurile menite să acorde rapid asistență, inclusiv medicală, populației afectate și să protejeze populația de riscul de a fi afectată, inclusiv măsurile de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor, de combatere a riscurilor grave pentru sănătatea publică sau de atenuare a efectelor acestora asupra sănătății publice.
Astfel, având în vedere valoarea grantului FSUE raportată la valoarea totală a cheltuielilor efectuate de statul român, ACMFSUE a propus ca acesta să fie utilizat pentru decontarea unor cheltuieli, în principal de natură medicală, realizate de cele cinci  ministere implicate în combaterea pandemiei, care au raportat la momentul elaborării aplicaţiei cele mai mari cheltuieli (cca. 95% din totalul cheltuielilor), respectiv Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale – ministere care au în subordine/coordonare inclusiv unităţi spitaliceşti.
ACMFSUE a demarat discuţii la nivel tehnic cu aceste ministere de linie, iar în privința modalităţii de repartizare iniţială a grantului FSUE, sumele propuse a fi alocate acestora respectă principiul utilizat și la aplicaţiile precedente, respectiv alocarea proporţională cu valoarea cheltuielilor efectuate și raportate la data elaborării aplicației, după cum urmează:
Ministerul Sănătății – 6,7 mil. euro;
 -Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 5 mil. euro;
– Ministerul Afacerilor Interne – 0,9 mil. euro;
– Ministerul Apărării Naționale – 0,7 mil. euro;
 – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 0,6 mil. euro;
Precizăm faptul că aceste sume sunt estimative, având în vedere că decontarea efectivă a cheltuielilor se va face pe baza unui proces de analiză şi evaluare de către ACMFSUE a unor documente justificative, stabilite de comun acord, în funcţie de categoriile de cheltuieli efectuate, prin care să se demonstreze legătura cu situaţia de urgenţă precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de Regulamentul FSUE. În conformitate cu prevederile Regulamentului FSUE, România va avea la dispoziţie o perioadă de 18 luni pentru implementarea şi consumarea grantului FSUE de la data transferului de către Comisia Europeană a acestuia.

”Între Autoritatea Coordonatoare şi de Management şi autorităţile de implementare se va încheia câte un acord de implementare subsidiar, în care vor fi stabilite responsabilităţile şi atribuţiile părţilor, valoarea ajutorului financiar nerambursabil  acordat fiecărei autorități de implementare, precum şi documentele justificative care trebuie înaintate de acestea în vederea stabilirii eligibilităţii cheltuielilor solicitate la rambursare. Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE va acorda ministerelor  desemnate ca autorităţi de implementare sprijin în elaborarea formatelor documentelor administrative necesare pentru stabilirea cadrului tehnic, financiar şi juridic aferent derulării grantului, iar pe parcursul implementării va face toate demersurile necesare
pentru cheltuirea integrală a sumei alocate din FSUE”   arată Tiberiu Horațiu GORUN, secretarul general al guvernului.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share