Se pot depune proiecte prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – Energie (Connecting Europe Facility – CEF – Energie

Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) din cadrul Comisiei Europene a lansat la data de 18 mai 2022 un apel pentru depunerea aplicaţiilor în vederea obţinerii de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru proiectele de interes comun din sectorul energiei, respectiv în domeniul energiei electrice, gazelor naturale, rețelelor inteligente și rețelelor de dioxid de
carbon transfrontaliere, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – Energie (Connecting Europe Facility – CEF – Energie), în acord cu prevederile stipulate în Regulamentul (UE) 2021/1153 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 şi în Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009. Asistenţa financiară pentru implementarea proiectelor de interes comun în cadrul programului financiar multianual va fi acordată sub formă de granturi pentru studii şi granturi pentru lucrări. Alocarea financiară indicativă pentru acest apel aferent proiectelor de interes comun în domeniul infrastructurii energetice transeuropene este de 800 000 000 Euro. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor on-line pentru finanţarea proiectelor de interes comun prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF –Energie este 01 septembrie 2022 (17:00 ora Bruxelles).
Detalii legate de procedura de depunere a aplicațiilor pot fi găsite pe site-ul CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-callprojects-common-interest-pcis-works-studies_en#details.
Ministerul Energiei accentuează asupra necesității de a depune aplicații în vederea obținerii finanțării pentru proiectele de interes comun implementate pe teritoriul României, întrucât realizarea acestor proiecte contribuie la consolidarea și ridicarea nivelului de performanță a sistemului energetic național, atât în sectorul energiei electrice, cât și în sectorul gazelor naturale, asigură un sistem coerent de depozitare a gazelor naturale în România și de asemenea
contribuie la integrarea în continuare a unei piețe interne a energiei eficiente și competitive, la interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor și sectoarelor, la facilitarea decarbonizării economiei, promovarea eficienței energetice și asigurarea securității aprovizionării – condiții de eligibilitate pentru aprobarea finanțării.
Aplicația de finanțare trebuie validată de Statul Membru din punct de vedere al coerenței proiectului cu strategia națională/sectorială. În procesul de aprobare de către Statul Membru, Ministerul Energiei, emite un aviz de oprtunitate tehnică pentru aplicaţiile care vor fi depuse în vederea obţinerii finanţării prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF – Energie. Ministerul Energiei consideră depunerea aplicaţiilor în vederea obţinerii finanţării prin
Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF – Energie, ca fiind de maximă importanţă pentru interesul naţional în domeniul energetic.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share