Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat vă invită la Ceremonia depunerii Jurământului de către cea de-a XIV-a promoție de arbitri

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat vă invită sâmbătă, 21 mai 2022, ora 14.00, la Ceremonia depunerii Jurământului de către cea de-a XIV-a promoție de arbitri.

Evenimentul este găzduit de Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, situat în Târgoviște, str. Justiției nr. 7, județul Dâmbovița.

 La eveniment vor participa în calitate de invitați factori de decizie locali, specialiști din domeniul juridic, exponenți ai unor confederații patronale și sindicale, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și membrii familiilor arbitrilor care vor depune jurământul.

 Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0733 046 033 sau e-mail: vlaicu_rodica@yahoo.com.

 Cu stimă,

 Rodica VLAICU

Președinte Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat 

                     

  • Despre profesia de arbitru

            Primirea în profesia de arbitru, în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, se face pe bază de examen, potrivit regulamentului de funcționare a instituției (postat pe siteul https://www.tribunal-arbitraj.ro/examene). Examenul are două componente: teorie şi practică, cea de-a doua presupunând o parte aplicativă. Noii arbitri parcurg un program de pregătire de specialitate de 120 de ore, în cadrul căruia sunt implicați în soluționarea unor spețe, sub îndrumarea formatorilor.

Pentru a fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat arbitrii trebuie să depună în cadru solemn JURĂMÂNTUL DE ARBITRU. Până la acestă oră Tribunalul Permanent de arbitraj Instituționalizat a avut 14 promoții de arbitri (totalizând 364 de arbitri), ceremoniile de depunere a Jurământului de Arbitru fiind organizate în locații cu rezonanță istorică sau culturală cum ar fi: Esplanada Catedralei Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, Monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol din București, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, Statuia Poetului Mihai Eminescu de pe Faleza Cazinoului de la Constanța, Muzeul de Artă din Târgoviște, Monumentul Eroilor de la Mănăstirea Dealul, Muzeul de Istorie din Târgoviște.

            Pot deveni arbitri în principal absolvenții de studii juridice, cu condiția ca aceștia să aibă experiență în domeniu. În funcție de nevoile instituției, în cuantum de 10% pot fi primiți în profesia de arbitru și absolvenți ai altor facultăți care au făcut performanță în diferite domenii de activitate, precum medici de renume, economiști, experți în cadastru și alte tipuri de specialiști. Pentru a deveni arbitri ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat candidații trebuie sa obțină la examenul de verificare a cunoștințelor de specialitate juridică cel puțin nota 6.00.

  • Despre Tribunalul Permnent de Arbitraj Instituționalizat

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, alături de Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România și Editura Thalindra.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o instituție privată, alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată în anul 2014 şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Acesta ofera servicii de soluționare pe calea arbitrajului a disputelor de natura civilă, precum: litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale); litigiile de muncă; litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale; litigiile din domeniul asigurărilor, litigiile referitoare la protecţia consumatorului; litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.); litigiile rezultate din raporturile de vecinătate; latura civilă din cauzele penale.

 

  • Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – marcă înregistrată

Denumirea „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” și sigla tribunalului sunt înregistrate la OSIM.

Cu toate ca Legea nr. 84 din 1998 conferă titularului unei mărci dreptul exclusiv asupra acesteia, în ultimii doi ani unele entități de arbitraj au utilizat fără consimțământul proprietarului marca „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” sau denumiri asemănătoare cu aceasta, cu scopul de a crea confuzie în percepția publicului și de asociere a instituțiilor respective cu Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat care funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat.

Pentru a pune capăt acestei situații, pe rolul Tribunalului București a fost înaintată o cerere de chemare în judecată prin care s-a solicitat interzicerea utilizării de către entitatea în cauză marca „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” sau a unor denumiri asemănătoare. Cererea a fost admisă, Tribunalul București interzicând entităților respective să utilizeze marca „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” sau denumiri asemănătoare.

  • Avantajele soluționării pe calea arbitrajului a litigiilor
  1. Avantajele pentru justițiabili:

Confidenţialitate. Acest principiu operează atât asupra dosarului cauzei cât şi asupra  şedinţelor de judecată. Arbitrii au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, iar la judecată participă numai părţile şi/sau apărătorii lor. Participarea terţilor în cadrul procedurii arbitrale este posibilă numai cu acordul scris al celor implicaţi în cauză şi cu aprobarea tribunalului arbitral.

Celeritate. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat soluționează orice litigiu, indiferent de complexitatea lui într-un termen de cel mult 6 luni, sub sancţiunea ”caducităţii arbitrajului”, cu excepţia cazului în care părţile prevăd în mod expres altfel. De asemenea, termenul de pronunţare pentru tranzacţii sau pentru acordurile de mediere este de maxim două săptămâni.

Cheltuieli reduse.Taxele arbitrale ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt cu mult mai mici decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele de timbru judiciar. Totodată, reducerea cheltuielilor operează şi în privinţa expertizelor efectuate prin intermediul partenerilor noştri.

Procedură flexibilă. Având în vedere competenţa teritorială nelimitată şi faptul că, de multe ori, problemele cotidiene îngreunează participarea părţilor la şedinţele de judecată, în procedura arbitrală prezenţa părţilor nu este obligatorie. Totodată, şedinţele de judecată şi audierea martorilor pot avea loc şi în alte locuri decât la sediul tribunalului.

Posibilitatea de a opta ca judecarea litigiului să se facă de un arbitru unic ori de mai mulţi arbitri, cu condiţia ca numărul acestora, incluzând şi supraarbitrul, să fie impar. De asemenea, părțile au posibilitatea să desemneze arbitrii care să le judece cauza.

Egalitate de șanse și tratament. Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat asigură părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Respectul faţă de părţi şi justa soluţionare a cauzei sunt de maximă importanţă.

Profesionalism. Arbitrii din cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt profesionişti, care au dobândit această calitate ca urmare a unui examen de admitere riguros. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor.

  1. Avantajele pentru statul român

Degrevarea instanțelor de judecată.  Prin preluarea de către tribunalele arbitrale a unei părți din dosarele civile scade numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Creșterea calității actului de justiție. Primul beneficiu al reducerii numărului de dosare este faptul că judecătorii vor avea un număr mai mic de dosare de instrumentat și vor acorda mai multă atenție cauzelor repartizate. Totodată, se va reduce termenul de soluționare a acestora.

Scăderea numărului de sancțiuni aplicate de CEDO României. Arbitrajul este o jurisdicție cu caracter privat, statul român nemaifiind responsabil pentru erorile și neregulile înregistrate pe parcursul instrumentării cauzelor.

Comunicat de presă

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share