Valea Jiului are o nouă strategie aprobată

 În ședința de astăzi de guvern, unul din punctele pe ordinea de zi a vizat aprobarea Strategiei  de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului  pentru perioada 2022-2030. 

Pentru pregătirea Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2022-2030) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a derulat un proiect finanțat prin Programul Suport pentru Reforme Structurale (SRSP) al Comisiei Europene (actualul Instrument de Sprijin Tehnic). În cadrul acestui proiect au fost elaborate toate documentele care au stat la baza strategiei: analiza diagnostic, strategia de implicare a părților interesate, prima versiune a strategiei, precum și un plan de acțiuni pentru implementarea acesteia. De asemenea, în cadrul proiectului a fost realizată procedura de evaluare strategică de mediu, fiind elaborate raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată aferente.

HG-45vj

Strategia de dezvoltare se referă la orizontul 2030 și este concepută pe baza analizei situației de fapt din Valea Jiului, a resurselor și a oportunităților pe care le oferă zona, precum și pe baza evaluării nevoilor celor două grupuri-țintă prioritare – populația din Valea Jiului și mediul de afaceri, având administrația locală ca vector de implementare a acțiunilor rezultate din strategie. Pentru definirea unei viziuni integrate, care să reflecte cât mai bine obiectivele vizate prin acest document, părțile interesate de strategia de dezvoltare a Văii Jiului au fost consultate, recomandările rezultând în elaborarea următoarei viziuni integrate: Valea Jiului – regiune revitalizată social, durabilă și interconectată, cu un mediu economic competitiv, susținut de investiții, inovare și recunoscută pentru specificul local. Pornind de la această viziune, strategia este fundamentată pe patru piloni de dezvoltare: I. Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare II. Diversificarea economică, inovare și antreprenoriat III. Valorificarea durabilă a specificului local IV. Accesibilitatea, mobilitatea și conectivitatea.

Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030 adoptată astăzi în ședința de Guvern propune reconfigurarea socio-economică a celor  șase  unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din județul Hunedoara: orașele Uricani, Aninoasa și Petrila, respectiv municipiile Lupeni, Vulcan și Petroșani. Administrativ, microregiunea nu are zone rurale, acestea fiind încorporate în municipii și orașe.

Măsurile propuse în Strategie vizează: Crearea unui climat socio-profesional dinamic și performant pentru optimizarea standardelor de viață și asigurarea tranziției Văii Jiului spre economia verde; Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității IMM-urilor cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local; Dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului, culturii, activităților sportive și de agrement și a industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor și creatorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, industrial și social și conectarea cu regiunile învecinate;Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multi-modale, prin asigurarea accesibilității în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității dintre localități și zonele învecinate, ceea ce va facilita noi oportunități de dezvoltare pentru toate industriile din Valea Jiului. Implementarea Strategiei va asigura un impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea activităților alternative mineritului, sprijinirea operatorilor economici în diversificarea ofertei de bunuri și servicii, crearea unui mediu stabil și predictibil, încurajarea antreprenoriatului, creșterea atractivității pentru investitori și crearea de locuri de muncă. Bugetul din fonduri europene alocat pentru proiectele care țin de infrastructură, crearea de locuri de muncă și atragere de investiții în zonă este de peste 230 de milioane de euro. Prima consultare publică pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilă și identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului a avut în noiembrie 2018. Ulterior, au fot organizate mai multe sesiuni de consultări publice cu actori relevanți în vederea identificării celor mai bune soluții pentru dezvoltarea microregiunii.  În calitate de Coordonator National al mecanismului ITI în România, MIPE va colabora pentru monitorizarea implementării Strategiei cu: Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor; Ministerul Economiei, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului; Ministerul Energiei; Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR V) – în calitate de Autoritate de Management pentru POR Vest – va contribui la monitorizarea implementării Strategiei. Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului – în calitate de coordonator al acțiunilor teritoriale ce se vor implementa în corelare cu prevederile Strategiei, va asigura sprijinul tehnic al tuturor potențialilor investitori si benficiarilor ce vor dezvolta proiecte în Valea Jiului. Instituții publice centrale și locale, beneficiari publici, privați, organizații neguvernamnetale în calitate de inițiatori ai unor proiecte ce se vor implementa pe teritoriul Văii Jiului, cu impact pentru realizarea indicatorilor din Strategie, vor fi actorii principali ai implementării și realizării Planului de Acțiuni al Strategiei.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share