Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

A început distribuirea de ajutoare alimentare către persoanele defavorizate

ajutoare-ueComunicat de presă

   În conformitate cu Regulementul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile  Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, Instituția Prefectului Dâmbovița monitorizează derularea programului la nivelul județului Dâmbovița.

Contractul de achiziție publică având ca obiect Furnizarea de pachete cu alimente a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Achizitor și S.C OLTINA IMPEX PROD COM SRL, în calitate de Furnizor.

În cadrul POAD 2015/2016 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare : făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de vită, conserve pateu de ficat de porc, orez, conservă de pastă de tomate, și fasole boabe . Beneficiarii finali vor primi 2 cutii cu conținut identic.

Beneficiarii finali sunt persoanele din grupul țintă definit de HG 799/2014, categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistenţa materială de bază şi/sau ajutoare alimentare.

Livrarea pachetelor alimentare de către S.C OLTINA IMPEX PROD COM SRL a demarat din data de 14.06.2016, se va realiza în patru tranșe, conform graficului stabilit de către furnizor cu primăriile. Reprezentanții primăriei primesc de la operatorii economici, sub supravegherea Instituției Prefectului, ajutoarele alimentare și asigură păstrarea acestora în condiții corespunzătoare și de siguranță, și evidența de gestiune, până la distribuire către beneficiari.

Totalul cutiilor este de 250.082.

Distribuirea către beneficiarii finali se va realiza începând de astăzi, 15.06.2016.

BENEFICIARII conform HG 799/2014 

Art. 3.
(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii;
g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share