Tinerii implicați în procesul de guvernanță a PTTJ

Implicarea și angajamentul public ale părților interesate de succesul Fondului pentru o Tranziție Justă, respectiv pentru succesul inițiativelor comune, județele vecine, afectate direct de procesul de tranziție justă, respectiv Hunedoara Gorj și Dolj au încheiat la data de 02.09.2021, MEMORANDUMUL DE INTENȚIE – Axa de Dezvoltare HUNEDOARA – GORJ – DOLJ „CONURBAȚIA JIULUI”, al cărui scop se circumscrie dreptului legal al autorităților administrației publice locale de a colabora, coopera și asocia, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, în vederea promovării, în regim integrat, a unor programe și proiecte de dezvoltare economică uniformă și accentuată. Obiectivul parteneriatului dintre unitățile administrativ-teritoriale este crearea unei zone de dezvoltare urbană și periurbană, apte să răspundă pozitiv fluxurilor naturale de migrație, o atenție deosebită urmând să fie acordată sporirii atractivității orașelor și comunelor din zona periurbană, luând în considerare atât populația care locuiește deja în aceste zone, cât și potențialii locuitori interesați să se stabilească în aceste zone. Pentru a face față acestor noi provocări în contextul descentralizării administrației publice, de comun acord se agreează că prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”, se realizează un instrument instituțional viabil pentru furnizarea în regim integrat a unor servicii publice aflate în responsabilitatea administrației publice locale, în interesul tuturor cetățenilor din spațiul unităților administrativ-teritoriale care se asociază, pe baza unor privile joacă un rol extrem de important în dirijarea procesului de dezvoltare integrată urbană și rurală, în contextul tranziției către o neutralitate climatică. Activitatea de monitorizare și evaluare a măsurilor propuse în PTTJ va fi realizată la nivelul Grupului de lucru creat, coordonat la nivel local de către Consiliul Județean Hunedoara și cu implicarea directă a ministerului de resort responsabil de implementarea POTJ.  În cadrul procesului de monitorizare, vor fi implicați tinerii care doresc să participe activ în procesul de guvernanță a PTTJ, se va respecta principiul egalității sexelor, a egalității de șanse și se va acorda o atenție sporită grupurilor vulnerabile.  Structura Grupul de lucru creat pentru elaborarea PTTJ, va îndeplini și rolul de Organism de coordonare și monitorizare pentru punerea în aplicare a obiectivelor stabilite în PTTJ. Respectând principiile parteneriatului, rolul Comitetului de coordonare și monitorizare al PTTJ va fi acela de a monitoriza și evalua permanent obiectivele și indicatorii prevăzuți în plan, programe și proiecte comune. Conurbația Jiului se va concentra pe patru mari arii de dezvoltare, după cum urmează:  infrastructura de conectare și accesibilizarea întregii zone, instituții interconectate și performante în serviciul cetățenilor și turiștilor;  investiții în calitatea vieții locuitorilor din întreaga zonă;  măsuri de inserție și suport pentru grupurile marginalizate și minoritare. Conurbația Jiului este importantă pentru România, întrucât are potențialul de a deveni un model pentru alte zone din țară, atât urbane cât și rurale, de unire de forțe pentru întărirea capacității administrative și de negociere cu Guvernul central și investitorii privați.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share