Oficial Media

 𝐈𝐧𝐞𝐥𝐮𝐥 𝟐 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐨𝐯𝐢𝐬̦𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐨𝐜𝐨𝐥𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐨𝐫𝐚𝐬̦𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐏𝐮𝐜𝐢𝐨𝐚𝐬𝐚 𝐬̦𝐢 𝐅𝐢𝐞𝐧𝐢 𝐚𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐚𝐯𝐢𝐳 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮...