Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște, componență:

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale şi bugetfinanţe, programe externe şi relatii internaţionale
1. Cucui Ion P.S.D.
2. Bugyi Alexandru P.S.D.
3. Boboacă -Mihăescu Doina-Nicoleta P.S.D.
4. Ștefan Loredana Mariana P.N.L.
5. Calomfirescu Marius ALIANȚA USR PLUS

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
1. Patic Paul-Ciprian P.S.D.
2. Tudora Andrei-Eduard P.S.D.
3. Rădulescu Cătălin P.S.D.
4. Cotinescu Ilie Aurelian P.N.L.
5. Bozieru Cosmin-Petruț- PRO ROMANIA

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionării serviciilor de gospodărie comunală, pieţe şi comerţ
1. Ilie Monica Cezarina P.S.D.
2. Răducanu Tudorică P.S.D.
3. Cozma Constantin P.S.D.
4 Economu Dorin-Adrian P.N.L.
5. Tică Dan Alexandru P.N.L.

COMISIA NR. 4 – pentru activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement
1. Erich Agnes-Terezia P.S.D.
2. Istrate Gabriela P.S.D.
3. Ilie Monica Cezarina P.S.D.
4. Tică Dan Alexandru P.N.L.
5. Mărgărit Dan Iulian ALIANȚA USR PLUS

COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
1. Rădulescu Cătălin P.S.D
2. Gheorghe Ana-Maria P.S.D.
3. Bugyi Alexandru P.S.D.
4. Ilie Virgiliu P.N.L.
5. Petre Claudiu-George P.M.P

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local | Codul administrativ

Parte integrantă din Ordonanţă de urgenţă 57/2019

Extras:

Art. 124: Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1)După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
(2)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3)Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
(4)Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
(5)Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.
Art. 125: Atribuţiile comisiilor de specialitate
(1)Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a)analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
c)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
(2)Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă

Distribuie acest articol Oficial Media
Share