Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Protecția copiilor împotriva violenței cu recomandari de la Comisia Europeană

Comisia Europeană  a adoptat  Recomandarea privind dezvoltarea și consolidarea unor sisteme integrate de protecție a copilului, în interesul superior al copilului, ca angajament asumat în Strategia UE privind drepturile copilului.

Recomandarea va sprijini statele membre în consolidarea sistemelor naționale de protecție a copilului. Autoritățile de la toate nivelurile de guvernanță și societatea civilă din toate sectoarele trebuie să colaboreze pentru a proteja copiii împotriva tuturor formelor de violență într-un mod coerent și sistemic.

În UE sunt 80 de milioane de copii. Violența împotriva copiilor rămâne o provocare semnificativă atât în interiorul, cât și în afara UE, la multe niveluri; de exemplu, între 13 % și 29 % din elevii în vârstă de 15 ani au declarat că sunt în mod frecvent victime ale bullyingului. 13,7 % din femeile adulte au raportat că au fost victime ale violenței sexuale în copilărie, iar în realitate procentul ar putea fi chiar mai mare. Acțiunea – ca și lipsa de acțiune – a guvernelor afectează copiii mai mult decât orice alt grup din societate. Protejarea copiilor este atât un imperativ moral, cât și unul juridic. Și o investiție strategică pe termen lung în societățile noastre.

Principalele elemente ale recomandării:

  • Plasarea copiilor în centrul sistemelor integrate de protecție, adaptând aceste sisteme la nevoile lor și implicând copiii în procesul de luare de decizii care îi vizează.
  • Sprijinirea statelor membre în adaptarea sistemelor lor pentru a proteja fiecare copil de orice formă de violență, utilizând instrumente ale UE, cum ar fi legislația, politicile sau finanțarea. Acest demers începe prin prevenirea și combaterea discriminării, prin furnizarea de sprijin specific și prin promovarea la nivelul societății a unei culturi de zero violență împotriva copiilor.
  • Stabilirea unui cadru general al sistemelor integrate de protecție a copilului. Statele membre sunt invitate să elaboreze planuri naționale pentru a pune capăt violenței împotriva copiilor, să pună în aplicare în mod eficace legislația UE și națională privind protecția copilului, să instituie structuri de coordonare, să consolideze resursele umane și financiare și să îmbunătățească colectarea datelor.
  • Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între sectoare și autoritățile competente prin formarea profesioniștilor, începând de la nivel local.
  • Instituirea unor acțiuni de sprijin cuprinzătoare și coordonate în cazurile de violență împotriva copiilor, de la prevenire și identificare timpurie la raportare și sprijin transsectorial.
  • Oferirea unui răspuns la nevoile copiilor în materie de siguranță online și offline prin îmbunătățirea alfabetizării digitale a copiilor, prin promovarea utilizării în condiții de siguranță a tehnologiilor digitale și prin formarea familiilor și a îngrijitorilor.
  • Protejarea integrității și a sănătății mintale a copiilor, prevenirea și combaterea (cyber)bullyingului, încurajând statele membre să elaboreze strategii naționale în materie de sănătate mintală în care copiii să fie un grup-țintă prioritar.
  • O mai bună utilizare a instrumentelor existente ale UE pentru a consolida sistemele de protecție a copilului: instrumente legislative, financiare și de politică, astfel cum sunt enumerate în anexa care însoțește comunicarea. Un demers care să treacă de granițele UE, care să îndemne statele membre să adopte o abordare integrată pentru a proteja copiii în acțiunile lor externe, cum ar fi eradicarea muncii copiilor, protejarea copiilor în conflictele armate și protejarea copiilor de schimbările climatice și de pericolele legate de mediu.

Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale. Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește obiectivul UE de a promova protecția drepturilor copilului, drepturi consacrate la articolele 24 și 32 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Toate statele membre ale UE sunt părți la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Recomandarea reflectă opiniile a peste 1 000 de copii colectate prin intermediul noii Platforme a UE de participare a copiilor. Consultarea amplă în pregătirea inițiativei include, de asemenea, o consultare publică deschisă și o cartografiere realizată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene cu privire la sistemele de protecție a copilului din statele membre.

La trei ani de la adoptarea primei Strategii cuprinzătoare a UE privind drepturile copiluluiComisia și-a îndeplinit mai multe angajamente asumate în cadrul celor șase domenii tematice de acțiune: participarea copiilor; combaterea sărăciei în rândul copiilor și asigurarea protecției sociale, a educației și a asistenței medicale; protecția copilului și combaterea violenței împotriva copiilor; justiția adaptată copiilor; societatea digitală și informațională și dimensiunea globală.

Folosind gama largă de instrumente aflate la dispoziția statelor membre și la nivelul Uniunii (legislație, politici și finanțare) și la toate nivelurile de guvernanță, gradul de integrare al sistemelor de protecție a copilului poate fi sporit. De exemplu, în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV), componenta Daphne oferă finanțare pentru prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen și a violenței împotriva copiilor. Până la 29 mai 2024 este deschisă o cerere de propuneri ce acordă o prioritate specifică acțiunilor dedicate funcționării în practică a sistemelor integrate de protecție a copilului.

 

Punerea intereselor copiilor pe primul loc: Comunicare ce însoțește Recomandarea Comisiei privind sistemele integrate de protecție a copilului[A1]

Anexă la Comunicarea privind dezvoltarea și consolidarea unor sisteme integrate de protecție a copilului în interesul superior al copilului

Recomandare privind dezvoltarea și consolidarea unor sisteme integrate de protecție a copilului în interesul superior al copilului

Distribuie acest articol Oficial Media
Share