30/07/2021

Petiție pentru încetarea stării de alertă

În spațiul public a apărut o petiție inițiată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, reprezentată de avocata Elena Radu, prin care se solicită Guvernului României, încetarea stării de alertă.

Peste 7600 de oameni au semnat deja petiția care susține că în condițiile în care la data de 06.07.2021, pe teritoriul României existau numai 920 persoane confirmate ca fiind purtătoare ale virusului SARS-CoV2 din totalul populației României, nu se mai justifică menținerea stării de alertă, stare excepțională în perioada căreia se restrânge exercițiul majorității drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Textul integral al petiției:

Către:

Guvernul României

            În atenția d-lui Prim-ministru Florin-Vasile Cîțu

e-mail: pm@gov.ro

Ministrul Afacerilor Interne – d-l. Lucian Nicolae Bode

e-mail: mai@mai.gov.ro

Comitetul Național pentru Situații de Urgență

            În atenția d-lui Președinte Florin-Vasile Cîțu

e-mail: igsu@mai.gov.ro

 

              Stimați domni,

Subscrisa Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, asociație fără scop patrimonial,  non-guvernamentală, cu sediul în România, București, str. Matei Voievod, nr. 27, sector 2, înregistrată în Registrul Special sub nr. 28/23.03.2021, CUI: 44037400, e-mail: asociatiaCASD@gmail.com, reprezentată legal de Elena Radu, în calitate de președinte,

Prin prezenta, vă solicit să respectați dispozițiile art. 6 și art. 48 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  și să dispuneți, de îndată, încetarea stării de alertă instituită pe întreg teritoriul României, starea epidemiologică actuală din România nemaimpunând necesitatea existenței pe teritoriul României  a unei stări excepționale restrictive de drepturi și libertăți fundamentale,

pentru următoare motive:

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 55/2020:

 – Articolul 1 alin (1) : ”Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, gradualeîn scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.”

  – Articolul 2

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporarproporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelormediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.”

 PETIȚIA se poate semna AICI!

– Articolul 4

”(1) Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.

(2) Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării sau doar pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale, după caz.”

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 a fost declarată starea de alertă pe întreg teritoriul României,  pe o perioadă de 30 zile,  aceasta fiind prelungită pe perioade succesive de câte 30 zile, prin noi hotărâri de Guvern.

Prin H.G. nr. 636 din 09 iunie 2021 a fost prelungită starea de alertă, pe întreg teritoriul țării, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu 12 iunie 2021.

Conform comunicatelor zilnice publicate pe site-ul știrioficiale.ro, în România, situația epidemiologică privitoare la numărul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2, în perioada 27.05.2021 – 06.07.2021 a fost următoarea:

Ținând cont de perioada de incubație luată în calcul în mod oficial (de 14 zile), se poate observa că numărul total al persoanelor infectate aflate pe teritoriul României, în ultimele 14 zile,  în perioada 09.06.2021 -11.07.2021 a fost într-o continuă scădere.

Col. Florin Șinca, declarații șocante despre cum suntem striviți ca ființe umane

Astfel:

  • la data de 09.06.2021, pe teritoriul României erau 3.734 persoane testate pozitiv în ultimele 14 zile (din care 2.761 cazuri nou confirmate, iar 973 cazuri erau confirmate la retestare), media națională a numărului de cazuri pe ultimele 14 zile la 1.000 locuitori era de 0,16 persoane;
  • la data de 11.07.2021, pe teritoriul României erau 781 persoane testate pozitiv în ultimele 14 zile (din care 606 cazuri nou confirmate, iar 175 cazuri erau confirmate la retestare), media națională a numărului de cazuri pe ultimele 14 zile la 1.000 locuitori era de 0,03 persoane.

Drept urmare, în condițiile în care la data de 06.07.2021, pe teritoriul României existau numai 920 persoane confirmate ca fiind purtătoare ale virusului SARS-CoV2 din totalul populației României, nu se mai justifică menținerea stării de alertă, stare excepțională în perioada căreia se restrânge exercițiul majorității drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Se poate constata astfel că, față de situația epidemiologică actuală, menținerea stării de alertă nu mai are nicio justificare și este în neconcordanță cu obiectul și scopul Legii nr. 55/2020 în temeiul căreia a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 636/2021 de prelungire a stării de alertă.

Aceasta deoarece având în vedere legislația în vigoare potrivit căreia persoanele testate pozitiv sunt izolate, iar contacții acestora sunt plasate în carantină, cele 920 persoane testate pozitiv nu mai prezintă risc de transmitere a bolii către alte persoane.

Totodată:

          a) potrivit art. 2 din Legea nr. 55/2020:

– starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebită. Or, față de numărul persoanelor purtătoare ale virusului Sars-CoV 2 pe teritoriul României (1.235 persoane), la data de 28.06.2021, nu mai este îndeplinită nici condiția amplorii și nici cea a intensității. Mai mult decât atât, având în vedere legislația în vigoare potrivit căreia persoanele testate pozitiv sunt izolate, iar contacții acestora sunt plasate în carantină, persoanele testate pozitiv nu prezintă risc de transmitere a bolii către alte persoane.

– starea de alertă constă într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia. Or, față de numărul de persoane infectate (testate pozitiv) în ultimele 14 zile, la data de 28.06.2021, precum și față de scăderea constantă a numărului de persoane testate pozitiv pe perioade succesive de câte 14 zile, pe teritoriul României gravitatea manifestată sau prognozată de virusul Sars-Cov2 nu mai este proporțională cu măsurile instituite;

– starea de alertă reprezintă un ansamblu de măsuri necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor. Or, față de numărul redus al persoanelor testate pozitiv aflate pe teritoriul României, precum și față de faptul că izolarea și carantinarea persoanelor care sunt testate pozitiv sau care sunt contacți ai acestora se face în temeiul Legii nr. 136/2020 care nu condiționează instituirea măsurii carantinei sau izolării persoanei de existența stării de alertă, nu se mai impune menținerea stării de alertă.

 Mai mult decât atât, chiar prin raportare la situația epidemiologică europeană și internațională, carantina și/sau izolarea persoanelor care intră pe teritoriul României se instituie tot în temeiul Legii nr. 136/2020 care nu condiționează instituirea acestor măsuri de existența stării de alertă.

         b) Potrivit dispozițiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

– articolul 6  – Principiul legalității: ”Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul acestora au obligația de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte”;

– Articolul 48 – Respectarea principiului legalității: ”Guvernul, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sunt obligați să își îndeplinească mandatul cu respectarea Constituției și a legilor țării, precum și a Programului de guvernare acceptat de Parlament.”

Or, potrivit art. 1 alin (3)  din Constituția României:

 România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de art. 53 din Constituția României potrivit cărora:

 (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentruapărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

Așa cum am arătat anterior, față de situația epidemiologică actuală, nici nu se mai impun și nici nu mai sunt necesare măsuri care să restrângă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor prin starea de alertă instituită în temeiul Legii nr. 55/2020, fiind suficiente măsura carantinei și izolării persoanelor care se dispun în temeiul Legii nr. 136/2020, lege care nu condiționează instituirea acestor măsuri de existența stării de alertă.

Mai mult decât atât, măsurile instituite prin care li se solicită cetățenilor să facă dovada eligibilității pentru a putea să dobândească drepturi și libertăți și să și le exercite (prin prezentarea unor dovezi privind testarea, vaccinare, vindecarea) sunt în neconcordanță cu dispozițiile art. 1 alin. (3) și art. 53 din Constituția României. Aceasta deoarece, potrivit Constituției României drepturile și libertățile sunt garantate, iar exercițiul acestora poate fi restrâns numai dacă statul român prin reprezentanții săi dovedește că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 53 din Constituție, fără a putea să aducă atingere însăși existenței dreptului sau libertății.

În condițiile în care Guvernul, prin măsurile instituite a inversat sarcina probeicetățeanul fiind obligat să dovedească că este eligibil pentru dobândirea și exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale se poate constata că se neagă însăși existența drepturilor, ceea ce contravine dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Constituție, iar principiul legalității este încălcat de către Guvern.

        c) dacă în viitor situația evoluția situației epidemiologice o va impune, Guvernul poate să instituie o nouă stare de alertă prin adoptarea unei noi Hotărâri de Guvern.

Susținerile că poate să apară o anumită evoluție a situației epidemiologice, nu sunt suficiente pentru menținerea unei stări de alertă care în prezent nu mai este necesară și justificată, neagă și  și restrânge în mod neconstituțional drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

În urma declarării ca neconstituționale a dispozițiilor alin. (3) și (4) ale art. 4 din Legea nr. 55/2020, Guvernul poate să instituie stare de alertă, dacă situația epidemiologică o va impune în viitor și dacă va fi necesar, printr-o hotărâre de Guvern care nu se mai supune încuviințării Parlamentului.

Cu stima,

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept

Președinte Elena Radu

 PETIȚIA se poate semna AICI!

sursa: casd.ro

Citește și:

Distribuie acest articol Oficial Media
Share