joi. feb. 20th, 2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. Gară

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 29.07.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. Gară” în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de investiţii: 4.2 – Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1.

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă cererea de finanţare a proiectului „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. Gară” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.2, Obiectiv specific 4.2, apelul de proiecte nr.1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. Gară” în cuantum de 7.080.721,49 lei (inclusiv T.V.A.) (şapte milioane optzeci de mii şapte sute douăzeci şi unu lei şi patruzeci şi nouă bani), din care valoare totală eligibilă 7.080.721,49 (inclusiv T.V.A.) şi valoarea totală neeligibilă 0 lei;

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 141.614,43 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. Gară” pentru implementarea acestuia în condiții optime se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgovişte.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul jr. Daniel-Cristian STAN, Primarul Municipiului Târgovişte, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgovişte.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments