Semnalul de alarmă AȘA NU SE MAI POATE!

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN a organizat, miercuri, 4 mai 2022, în Piața Victoriei, în fața Guvernului României, un miting de protest la care au participat lucrători din diverse domenii de activitate: ceferiști și salariați din spitale CFR, cadre militare disponibilizate, polițiști, polițiști locali, funcționari publici și personal contractual din sistemul de administrație publică, silvicultori, agricultori, personal nemedical din sistemul de sănătate, personal nedidactic din sistemul de învățămând, personal din aeroporturi, salariați din industria de apărare, mineri din bazinul carbonifer Valea Jiului și din bazinul carbonifer Oltenia, salariați din Televiziunea Română, etc.
Toate organizațiile care au participat la acest miting de protest au transmis către CSN MERIDIAN problemele de la nivel sectorial și/sau teritorial, consolidându-se astfel materialul cu revendicările organizațiilor sindicale din structura confederației.
Inflația și prețurile mari pentru produsele de bază, pentru energia electrică și termică, pentru asigurările obligatorii, îngroapă românii în facturi insuportabile, făcând viața imposibilă în România pentru oamenii care trăiesc doar dintr-un salariu muncit cinstit sau din pensie.
Legislația muncii este dezechilibrată și descurajează asocierea lucrătorilor în sindicate și angajarea forței de muncă tinere în țară, iar structura legală a relațiilor industriale favorizează interesele companiilor multinaționale, în detrimentul intereselor lucrătorilor și al societății în general.
Salariații sunt obligați cu Contractele Individuale de Muncă în mână (încheiate legal și asumate de angajator) și cu Contracte Colective de Muncă valabile să se adreseze instanțelor de judecată pentru a li se plăti drepturile legale!
Legislația muncii a devenit opțională pentru unii manageri ai companiilor de stat (care actualmente nici nu mai sunt în funcții însă companiile suportă consecințele negative ale deciziilor anterioare), în condițiile în care, încurajați fiind de guvernarea precedentă, au tăiat efectiv din Bugetele de Venituri și Cheltuieli, exact la capitolul cheltuieli cu personalul, fără nicio logică și justificare fundamentată, drepturi salariale existente în Contractele Individuale de Muncă, deși în paralel au continuat să efectueze cheltuieli nejustificate și inutile ce nu contribuie la redresarea post – COVID.
Solicităm, în primul rând, respectarea Legii nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, cu modificările și completările ulterioare – care guvernează relațiile de muncă dintre angajați și angajatori!
Solicităm ca actuala guvernare să impună, prin organele de administrare legal constituite, conducerilor executive şi consiliilor de administraţie, respectarea atât a drepturilor salariale ale angajaţilor, cât şi a celorlalte drepturi din CIM/CCM încheiate la nivel de unitate!
Solicităm ca actuala guvernare să susțină, prin organele de administrare legal constituite, conducerilor executive şi consiliilor de administraţie, dialogul social la nivel de unitate şi să trateze organizaţiile sindicale ca parteneri de discuţii şi consultări periodice.
Solicităm ca semnalele de alarmă trase de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau venite din partea reprezentanţilor salariaţilor, să nu fie ignorate ci luate în considerare şi tratate cu seriozitate!
Solicităm ca Ministerul Muncii să ia toate măsurile care se impun pentru ca, Inspectoratele Teritoriale de Muncă să îşi îndeplinească atribuţiile şi să acţioneze la semnalele/sesizările angajaţilor sau ale organizaţiilor sindicale!
Solicităm Guvernului României să adopte o Foaie de parcurs pentru asigurarea convergenței economice și sociale raportată la celelalte state membre UE, dar și pentru consolidarea coeziunii sociale și teritoriale a României.
În acest sens revendicările noastre sunt:
 Majorarea salariului minim brut garantat în plată, pentru toate categoriile socio-profesionale la 3.000 lei, similar reglementărilor pentru domeniul construcțiilor și domeniul agricultură!
 Alinierea tuturor veniturilor salariale și a pensiilor cu inflația reală!
 Promovarea unei noi legi a sindicatelor, conformă statutului României de stat membru UE, deoarece Legea Dialogului Social nr.62/2011, blochează de 11 ani negocierile colective în țara noastră, desființând practic negocierile la nivel național și la nivel sectorial, respectiv și mișcarea sindicală;
 Stabilirea conform legii, a unui VRS (valoarea de referință sectorială) unic pentru toate categoriile de salariați, actualmente discriminate față de judecători;
 Reglementarea unei grile de salarizare unitare pentru angajaţii din administraţia publică locală;
 Includerea în Legea – Cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a personalului TESA și personalului BBC – biologi, biochimişti, chimişti – din sănătate, a personalului din învățământ, a personalului contractual din administrația publică și a personalului civil din Sistemul de Apărare Ordine Publică și Securitate Națională, astfel încât, să înceteze discriminările salariale grave, prin încadrarea neconformă a acestor categorii socio-profesionale;
 Referitor la art. 18 alin (1) din Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se solicită să se aplice la fiecare creştere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere creşterile de preţuri galopante pentru produsele alimentare şi nu numai;
(referitor la indemnizatia de hrana: la Articolul 18 din Legea 153 se prevede că: Indemnizația de hrană (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Securitate Națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dar prin OUG 226/2020 si respectiv OUG 130/2021 valoarea lunară a indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020 si respectiv 2021)
 Reducerea vârstei de pensionare a silvicultorilor care își desfășoară activitatea în locurile de muncă încadrate în condiții speciale și a poliţiştilor locali, prin încadrarea activității în condiții speciale de muncă, conform Legii Poliției Locale;
 Investiții în serviciile publice de interes general şi naţional și reconsiderarea drept domenii strategice a transporturilor feroviare, aeriene, navale, industriei de apărare, agriculturii, silviculturii, gospodăririi apelor, Societăţii Române de Televiziune şi a Societăţii Române de Radiodifuziune;
 Finanţarea reparaţiilor materialului rulant feroviar existent și efectuarea reviziilor mari la materialul rulant ferioviar scadent la reviziile mari;
 Rezolvarea problemelor structurale şi organizaţionale semnalate în mod repetat în cadrul celor patru mitinguri de protest organizate de Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România în faţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în datele de 23, 24, 30 şi 31 martie 2022: stoparea distrugerii SNTFC “CFR Călători” şi identificarea măsurilor de redresare şi eficientizare a activităţii, finanţarea reparaţiilor materialului rulant, investiţii pentru achiziţiile de trenuri noi, realizarea schimbului de generaţii la funcţiile de exploatare, mecanici de locomotive şi automotoare, revizori de locomotive, şefi tură tracţiune, şefi tren, conductor, revizori tehnici de vagoane, impegaţi de mişcare, etc., angajarea personalului deja format pentru aceste funcţii şi ocuparea posturilor vacante, asigurarea unor condiţii de muncă adecvate pentru mecanicii de locomotivă şi şefii de tren, finalizarea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 16.05.2022 – 15.05.2023 care să cuprindă o creştere a salariului de 12% de la 15 mai 2022 şi o creştere a salariului de 23% de la 1 ianuarie 2023, acordarea compensării reale către SNTFC CFR Călători ţinând cont de creşterile de preţuri la energie, combustibili şi gaze naturale şi pentru toată perioada pentru care se asigură transportul de călători pentru refugiaţii ucraineni;
 Adoptarea unor măsuri active pentru susținerea financiară a fermierilor români privind energia electrică și îngrășămintele pentru agricultură;
 Actualizarea de urgență a Legii 232/2016 privind industria naţională de apărare care trebuie relansată în actualul context geopolitic;
 Actualizarea Strategiei naţionale privind apărarea teritoriului şi adoptarea unei Strategii naţionale pentru relansarea industriei naţionale de apărare pentru protejarea intereselor naţionale de apărare ale României, în contextul unei potenţiale agresiuni externe împotriva României sau a oricărui stat membru NATO;
 Amendarea Legii 168/2021, în sensul acordării echitabile a drepturilor de veteran tuturor militarilor și polițiștilor care au îndeplinit misiuni de luptă și în țară, nu numai în străinătate;
 Reobținerea prin lege a statutului de spitale și unități sanitare specializate pe boli profesionale, a spitalelor și policlinicilor militare, ale piloților și aviatorilor și ale personalului CFR și de siguranță a circulației feroviare și rutiere;
 Renegocierea PNRR, cu scoaterea pensiilor militare de stat, definite drept ocupaționale din procentul prevăzut de 9.4% din PIB deoarece au alt statut juridic și altă sursă de finanțare;
 Modificarea OUG 130/2021, în sensul acordării sporului de 10% tuturor personalului civil și militar și eliminării CASS de 10% pentru pensionarii care au asigurată prin legi statut gratuitatea actului medical în sistem propriu;
 Abrogarea legislației nejustificate, a liberalizării prețurilor la energie și carburanți;
 La nivelul companiilor mari contributoare la bugetul de stat, care sunt profitabile și s-au redresat în perioada post – COVID, cum este și cazul COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI – companie fanion din domeniul transporturilor aeriene, care administrează cel mai mare aeroport din România, respectiv AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI:
 plata către salariați a drepturilor din Contractele Individuale de Muncă și, respectiv, din Contractul Individual de Muncă în vigoare la nivel de unitate;
finalizarea negocierilor inițiate după ieșirea României din STAREA DE ALERTĂ, pentru încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, conform Legii nr. 55/2020, în condiții de stabilitate și pace socială;
 introducerea în BVC al CNAB a drepturilor salariale din Contractele Individuale de Muncă;
 implicarea autorităților guvernamentale pentru susținerea reoperaționalizării Aeroportului Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu – aeroport cu un potențial major datorită poziționării sale și al resurselor pe care le poate valorifica operațional, în special expertiza și experiența salariaților CNAB, pregătiți și certificați la nivelul organismelor de profil internaționale și comunitare;
 susținerea și continuarea procesului de îmbunătățire a dialogului social la nivelul CNAB, pentru a fi evitate convulsii sociale sau conflicte de muncă.
 Asigurarea cadrului legal şi financiar pentru funcţionarea aeroporturilor României conform standardelor europene şi internaționale, stoparea măsurilor antisociale care afectează salariaţii din aeroporturile ţării şi iniţierea unei Legi a salarizării personalului aeroportuar din subordinea Consiliilor judeţene şi redeschiderea Aeroportului de la Târgu Mureş, de mare importanţă strategică;
 Asigurarea fondurilor necesare pentru o tranziţie justă în bazinul carbonifer Valea Jiului şi bazinul carbonifer Oltenia;
 Valorificarea potenţialului inovativ românesc pentru producerea de energie curată (tehnologia EcoHornet);
 Pentru Complexul Energetic Hunedoara (unde se produce energie electrică pe baza de huilă ce se extrage din minele – Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea) este extrem de important, în cadrul actualei crize energetice mondiale ca, la nivelul guvernului să se aprobe o ordonanță care să asigure accesul la fondurile pentru activitatea regresivă, formarea noii societăți denumite de noi Complexul Energetic Valea Jiului, cu cele 4 mine – Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea – termocentrala Paroșeni cu grup pe gaz pe lângă cel pe cărbune și microhidrocentrala pe pârâul Baleia, sucursala Prest Serv și crearea unui mix energetic în cadrul noii societăți;
 Conservarea din fondurile publice ale statului român a întregii infrastructuri tehnice din perimetrele tuturor celor 4 exploatări de huilă, pentru cazurile de forță majoră (criză energetică profundă, război, calamități, etc) și a activelor miniere și energetice din cadrul actualei CEH;
 Reprogramarea negocierilor cu Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate și Forumul Structurilor Asociative ale Rezerviștilor, aprobate pentru 24 februarie 2022, la orele 14.00 și amânate datorită invaziei rusești în Ucraina care se prelungește.
 Demararea unui control și verificarea respectării legii la cercetările disciplinare și concedierea celor 222 de salariați în Săptamâna Mare, respectiv la angajările făcute de Societatea de Transport București SA;
 Adoptarea și legiferarea Proiectului de Lege privind statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban și Metropolitan PL-x 231/2020;
 Adoptarea și legiferarea Proiectului de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public – PL-x nr. 219/2022.
Nemulțumirile care vor fi exprimate în Piaţa Victoriei în data de 4 mai 2022, între orele 11,00 şi 13,00 reprezintă manifestarea problemelor acumulate de către salariații din diverse sectoare de activitate – cetățeni care cer Guvernului României să respecte legile, să fie responsabil și să se concentreze pe priorităţile care sunt cu adevărat importante pentru România.
Prim – ministrul și Ministrul Muncii a discutat cu o delegație a protestatarilor, cărora le-au prezentat pe scurt contextul economic și financiar al României, precizându-le că există dorința de a se avansa cu agenda socială, însă, vor trebui identificate și resursele financiare necesare, pentru respectarea și aplicarea integrală, în forma inițial promulgată, a legilor organice la care se face referire în materialul prezentat de CSN MERIDIAN.
La discuții au participat și Abrudean Mircea, secretarul adjunct al Guvernului,  Cristi Vasilcoiu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și Mihnea Claudiu Drumea consilier al primului-ministru. În cadrul discuțiilor, s-au abordat probleme specifice de către reprezentanții fiecărui sector de activitate, fiind solicitată în perioada următoare o întâlnire a Prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Muncii, cu organizațiile din structura Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, pentru a se identifica soluții concrete la revendicările prezentate de partea sindicală. Referitor la majorarea salariului minim brut garantat în plată solicitată de sindicate, s-au dat asigurări că după rectificarea bugetară din luna iulie, vor începe consultări între Guvernul României, sindicate și patronate în acest sens.
Protestul  s-a dorit a fi un semnal de alarmă față de problemele sociale tot mai dificile cu care se confruntă lucrătorii din România, pentru care Guvernul împreună cu partenerii sociali trebuie să găsească cât mai urgent soluții.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share