Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

 PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ și consultări publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat startul consultărilor publice pentru Programul Tranziție Justă.

Au fost lansate în consultare două ghiduri pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cele șase  județe: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Înainte de redactarea ghidurilor au fost  organizate întâlniri de lucru cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri in fiecare județ vizat de Programul Tranziție Justă,  în care,  s-a  discutat despre principalele condiții de finanțare.

Ghidurile vizează două praguri de investiție: proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro; proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro. Condiții de eligibilitate ale solicitantului/proiectului: încadrarea în categoria IMM; capacitatea financiară a solicitantului; dreptul asupra imobilului ce face obiectul investiției; domeniul vizat de investiție; locul de implementare (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș); crearea de noi locuri de muncă. Perioada de consultare publică este de două  luni începând cu data de 27.04.2023. Recomandările și comentariile pe marginea ghidului pot fi transmise le următoarele adrese de email: contact.por@mfe.gov.ro și secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro.

Utilizarea mecanismului Investițiilor Teritoriale Integrate la nivelul unor microregiuni (Delta Dunării, Valea Jiului, Țara Făgărașului, Moții, Țara de Piatră) permite abordarea integrată a decalajelor de dezvoltare dintre aceste teritorii și media națională, cauzate de dezavantaje economice structurale și profil economic limitat, accesibilitatea redusă, sărăcie, populație îmbătrânită și în scădere, sisteme de educație și formare profesională necorelate cu potențialul economic al zonei, lipsa utilităților publice de bază.

Aceste microregiuni vor avea o strategie de dezvoltare teritorială solidă și bazată pe o justificare clară și o valoare adăugată față de alte oportunități de finanțare, mecanisme de guvernanță funcționale, precum și abordări participative. Obiectivul specific al Fondului pentru Tranziție Justă ( F T J ) va fi realizat diversificarea economică a teritoriilor celor mai afectate de procesul de tranziție spre o economie neutră din punct de vedere climatic, împreună cu măsuri de recalificare și incluziune active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În același timp, se acordă sprijin pentru transformarea proceselor industriale, necesară pentru o tranziție spre o economie neutră și pentru protejarea locurilor de muncă din aceste sectoare. Aria tematică și de intervenție finală a FTJ a fost definită în procesul de evaluare și de aprobare a celor șase planuri teritoriale. Conform Pactului ecologic european și Planului de investiții pentru o Europă durabilă, intervențiile FTJ vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. Intervențiile planificate iau în considerare potențialul de specializare inteligentă identificat la nivelul strategiilor regionale cu acest obiectiv, precum și rezultatele altor strategii relevante, precum cele de dezvoltare urbană integrată.Astfel, prin intervențiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv specific sunt urmărite mai multe paliere majore:  diversificare și reconversie economică prin investiții productive în IMM-uri și în alte întreprinderi existente, precum și prin crearea de noi întreprinderi, incubatoare de afaceri și servicii de consultanță care vor crește gradul de competitivitate la nivel de antreprenoriat local, contribuind în același timp la diversificarea economică locală; creșterea numărului de angajați care urmează instruiri în abilități tehnice manageriale și antreprenoriale și creșterea numărului de întreprinderi care investesc în aceste abilități sau într-un nou set de competențe în concordanță cu cererea existentă pe piața forței de muncă;  perfecționarea și recalificarea persoanelor ocupate și a șomerilor. Tranziția către noi modele de afaceri verzi/ecologice sustenabile și prietenoase cu mediul necesită competențe noi adaptate la modelul curent de dezvoltare economică și, în acest context, trebuie întărite atât asistența oferită, cât și incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  sprijinirea transformării proceselor de producție industrială pentru reducerea semnificativă a emisiilor de GES și/sau a consumului de energie ca factor contributor principal la atingerea țintelor Uniunii privind energia și clima (2030) și economia neutră din punct de vedere climatic (2050); reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;  promovarea transportului public urban și periurban verde, mai ales pentru navetiști și zonele izolate care au nevoie de acces la polii de dezvoltare din teritoriile vizate, vor contribui la reducerea emisiilor GES;  regenerarea și reconversia siturilor poluate industrial, având ca scop diminuarea impactului poluării asupra  mediului și mai ales asupra populației.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share