30/07/2021

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 29 iunie 2021

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 29 iunie 2021

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020,de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la New York la 25 septembrie 2019

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unui termen

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind măsuri de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii cu privire la numărul de paturi contractate cu furnizori privaţi

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea Ordonanţei nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMANIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat in proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/ 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2021, cu modificările şi completările ulterioare

4. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul public al judeţului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

5. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar precum şi modificarea şi completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări

9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea Anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFA” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

12. HOTĂRARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructuri

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Roşia, judeţul Sibiu

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Plopiş, judeţul Sălaj

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE-2022

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie

3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea parţială a reţinerii de 10% instituite conform Legii 500/2002 a finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare asupra creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 la titlul Subvenţii din cadrul capitolului 83.01 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare

V. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor teren şi construcţii, situate în municipiul Iaşi, str. Codrescu nr. 6 şi str. Sărăriei nr. 189, din domeniul public al Municipiului Iaşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei

3. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Judeţean Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea

Biroul de presă al Guvernului

Distribuie acest articol Oficial Media
Share