Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- restrictii cu privire la furnizarea apei potabile în județ

sistem-de-irigatii-640x330

Principalul obiectiv al Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița este asigurarea alimentării cu apă potabilă a tuturor utilizatorilor situați pe toată aria de operare a societății, conform condițiilor si parametrilor cantitativi si calitativi stabiliti in contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă potabilă. Având in vedere prognoza evoluției cerințelor de apă ca urmare a perioadei secetoase, CATD a trebuit să stabilească acțiunile si măsurile necesare acoperirii acestor cerințe ceea ce a condus la impunerea restricționării furnizării apei potabile catre populația situată in întreaga arie de operare, se arată in comunicatul de presa din partea Companiei de Apa Targoviște Dâmbovița.

Cuvântul de ordine al actualei conduceri a Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. este o corectă și promptă informare a opiniei publice cu privire la  situația lipsei apei potabile în aria de operare.

Compania de Apă a respectat prevederile legale, respectiv Ord. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare care la art. 222, alin (2) prevede: ,,În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).”

Compania de Apa  a înștiințat atât utilizatorii prin afișe la loc vizibil cât si institutiile abilitate despre programul de furnizare a apei potabile. De asemenea a comunicat acest program si pe site-ul www.catd.ro

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră. Art. 26 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare prevede:

„(1) În cazul apariţiei unor situaţii de forta majoră partea care o invoca este exonerată de răspundere în condiţiile legii.

(2) Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi, în termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţilor competente de la locul producerii evenimentului, şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.”

In prezent sursa de alimentare cu apa a comunei Bezdead o reprezintă un dren aflat in exploatare, sistemul de alimentare cu apă fiind preluat cu deficiențe in anul 2011 de la UAT Bezdead. Drenul aflat in exploatare a fost proiectat pentru cișmele stradale. Operatorul a preluat această sursă de apă de suprafață pentru furnizarea  apei exclusiv in scop potabil. Potrivit art. 4 din Legea 241/2006, republicată, serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare:

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.”

Desi s-a executat o reabilitare a drenului nu s-a reușit asigurarea unui debit care să satisfacă nevoile utilizatorilor pe timp de vara. Subliniem că in afara perioadei de secetă nu sunt probleme in asigurarea continuității in alimentarea cu apă a utilizatorilor.

O situație similară privind furnizarea cu program a apei potabile este si in comuna Glodeni. In temeiul Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 3/29.01.2009 incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, Compania de Apă livrează apă potabilă catre locuitorii comunei Glodeni prin intermediul a 4 surse(puțuri) de mare adâncime.  Începând cu luna decembrie 2013 societatea noastră are dificultăți majore in a exploata aceste surse de apă intrucat s-a constatat ca in acea zonă au apărut emisii de gaze, apă si material fin argilos care s-au infiltrat in cele 4 surse, lucru notificat Primăriei Glodeni. La acel moment cea mai afectata de această poluare a fost sursa numărul 4 care practic a fost închisă. La sursa numărul 1 s-a diminuat debitul de apă si nu mai funcționează la capacitatea proiectată.

In prezent Compania de Apă si Primăria Glodeni au identificat surse suplimentare de apa ce urmează a fi transpuse într-un proiect de execuție.

Potrivit prevederilor art. 11, alin 4 din Legea 241/2006, republicată: ,, În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, au responsabilitatea planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi planurile de urbanism general. În acest scop vor întocmi programe de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi de înfiinţare de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiţii din master planurile judeţene/zonale.”

In cazul în care CATD nu poate furniza apă in rețeaua de distribuție conform programului comunicat, se va asigura minimul necesar de apa potabila cu cisternele Companiei de Apa.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share